Komunikat MSWiA

Szanowni Państwo, 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzona będzie lista osób i podmiotów, względem których zastosowane zostaną środki sankcyjne, o których mowa w przedmiotowym akcie prawnym. 
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami (art. 3 ust. 2 ww. ustawy) środki sankcyjne będą dotyczyły w szczególności osób i podmiotów dysponujących środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 765/20061 lub rozporządzenia 269/20142, bezpośrednio lub pośrednio wspierających: 
1) agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub 
2) poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi 
– lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. 
Natomiast zakres możliwych do zastosowania środków sankcyjnych został zawarty w art. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym stosuje się: 
– środki ograniczające określone w przywołanych powyżej rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014; 
– wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
– wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Mając powyższe na uwadze, a także treść art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z którym: 
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uprzejmie proszę o bieżące śledzenie listy osób i podmiotów objętych ograniczeniami publikowanej na stronie BIP MSWiA, w szczególności w kontekście zlecania zamówień publicznych i organizacji konkursów. 


1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.); 
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.). 

Uwaga!

W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 2/2021 w typie projektu SZOOP: Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Zakres tematyczny projektu: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. 
Termin, od którego można składać wnioski – 30-08-2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 10-09-2021 r.
Więcej infomacji w zakładce KONKURSY.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem grantu zapraszamy na  szkolenie pt. „Projekty grantowe na  wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty”.
Termin szkolenia: 25.08.2021 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie.
Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 24.08.2021 r.

Umowa nr WP-II-D.433.7.5.2018

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA – rozwój przedsiębiorczości.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.04.2018 r. – 31.03.2023 r. Projekt zakłada wsparcie istniejących na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA mikro i małych przedsiębiorstw w postaci grantów dofinansowujących inwestycje. Projekt zakłada, że wsparcie otrzyma 34 mikro i małych przedsiębiorców na inwestycję o wartości minimum 10 tysięcy maksymalnie 100 tysięcy, przy czym maksymalna wartość dofinanosowania to 70% kosztów inwestycji. Projekt przewiduje 3 nabory
grantobiorców na łączna kwotę dofinansowania 2.344.154,88 zł. Wskaźniki zakładane w projekcie to: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – minimum 34; liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – minimum 34; wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach o 10 osób; liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 10; liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 10.

Komunikat dla beneficjentów dotyczący opisu zamówienia

W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej wyjaśniamy jak należy stosować zwrot „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy chcesz użyć w opisie zamówienia znaku towarowego (tj. normy, marki, nazwy, certyfikatu, obszaru pochodzenia itp.):
• nie stosuj jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej
• każde odniesienie do znaku towarowego (w tym norm budowlanych) uzupełnij 
o zwrot „lub równoważne”
• używaj zwrotu „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia, a nie w innych dokumentach dotyczących zamówienia (np. nie używaj „lub równoważnie” zbiorczo 
w projekcie umowy z wykonawcą).
Zwrot „lub równoważne” ma zapobiegać uprzywilejowaniu określonych wykonawców, czyli ograniczeniu konkurencji.
Umieszczenie zwrotu „lub równoważne” przy każdym znaku towarowym będzie precyzyjną i jednoznaczną informacją dla potencjalnych wykonawców.
Stosując powyższe zasady możesz zapewnić zgodność Twojego zamówienia z unijnymi dyrektywami i masz szansę uniknąć korekty finansowej projektu.
Podstawa prawna
• art. 18 ust. 1 i art. 42 ust. 3 lit. b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 65-242)
• art. 60 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 243-374)
• art. 29 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Uwaga!

W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 2/2020 w typie projektu SZOOP: Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Zakres tematyczny projektu: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. 
Termin, od którego można składać wnioski – 02-03-2020
Termin, do którego można składać wnioski – 16-03-2020
Więcej infomacji w zakładce KONKURSY.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem grantu zapraszamy na  szkolenie pt. „Projekty grantowe na  wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty”.
Termin szkolenia: 19.02.2020 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie.

Uwaga!

W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków. 
Konkurs nr 1/2018 w typie projektu SZOOP: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym w ramach Osi Priorytetowej 7, Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.