Komunikat MSWiA

Szanowni Państwo, 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzona będzie lista osób i podmiotów, względem których zastosowane zostaną środki sankcyjne, o których mowa w przedmiotowym akcie prawnym. 
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami (art. 3 ust. 2 ww. ustawy) środki sankcyjne będą dotyczyły w szczególności osób i podmiotów dysponujących środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 765/20061 lub rozporządzenia 269/20142, bezpośrednio lub pośrednio wspierających: 
1) agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub 
2) poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi 
– lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. 
Natomiast zakres możliwych do zastosowania środków sankcyjnych został zawarty w art. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym stosuje się: 
– środki ograniczające określone w przywołanych powyżej rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014; 
– wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
– wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Mając powyższe na uwadze, a także treść art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z którym: 
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uprzejmie proszę o bieżące śledzenie listy osób i podmiotów objętych ograniczeniami publikowanej na stronie BIP MSWiA, w szczególności w kontekście zlecania zamówień publicznych i organizacji konkursów. 


1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.); 
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.). 

Szkolenie w ramach Konkursów 4/2022, 5/2022, 6/2022

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Podczas szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Szkolenie odbędzie się dnia 3 sierpnia 2022 r.
w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6,
II piętro, sala konferencyjna o godzinie 8.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org

Uwaga!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /
Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski – 08.08.2022 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 22.08.2022 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY/KONKURSY 1.

Szkolenie w ramach Konkursów 3/2021, 4/2021, 5/2021

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Podczas szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Szkolenie odbędzie się dnia 12 października 2021 r.
w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6,
II piętro, sala konferencyjna o godzinie 10.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org

Uwaga!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /
Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski – 18.10.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 02.11.2021 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY/KONKURSY 1.

Kolejne umowy podpisane

W obecności Dyrektora Wydziału Koordynacji RLKS Bartosza Szymańskiego, Zarząd Stowarzyszenia NASZA KRAJNA reprezentowany przez Prezesa Władysława Szylinga i Wiceprezes Ewę Czapiewską-Siekierka podpisał kolejne umowy o powierzenie grantów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 9/2019. Gmina Sośno, którą reprezentował Wójt Leszek Stroiński oraz Skarbnik Honorata Warmbier realizować będzie projekty: „AKTYWNY SENIOR W TONINKU” – kwota grantu 20.666 zł oraz „AKTYWNY SENIOR W WIELOWICZU” – kwota grantu 27.476 zł.
Fundacja „POZYTYWNA ENERGIA”, którą reprezentowała Monika Winograd realizować będzie projekt – „Aktywizacja społeczno-kulturowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru LGD „Nasza Krajna” – kwota grantu 50.000 zł.

Komunikat dla beneficjentów dotyczący opisu zamówienia

W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej wyjaśniamy jak należy stosować zwrot „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy chcesz użyć w opisie zamówienia znaku towarowego (tj. normy, marki, nazwy, certyfikatu, obszaru pochodzenia itp.):
• nie stosuj jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej
• każde odniesienie do znaku towarowego (w tym norm budowlanych) uzupełnij 
o zwrot „lub równoważne”
• używaj zwrotu „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia, a nie w innych dokumentach dotyczących zamówienia (np. nie używaj „lub równoważnie” zbiorczo 
w projekcie umowy z wykonawcą).
Zwrot „lub równoważne” ma zapobiegać uprzywilejowaniu określonych wykonawców, czyli ograniczeniu konkurencji.
Umieszczenie zwrotu „lub równoważne” przy każdym znaku towarowym będzie precyzyjną i jednoznaczną informacją dla potencjalnych wykonawców.
Stosując powyższe zasady możesz zapewnić zgodność Twojego zamówienia z unijnymi dyrektywami i masz szansę uniknąć korekty finansowej projektu.
Podstawa prawna
• art. 18 ust. 1 i art. 42 ust. 3 lit. b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 65-242)
• art. 60 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 243-374)
• art. 29 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Uwaga!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski – 13.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2020 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY.

Procedura kontroli i monitoringu powierzonych grantów

W zakładce „Dokumenty do pobrania” umieściliśmy „Procedurę monitorowania i kontroli powierzonych grantów EFS”. Poniżej zamieszczamy dokumenty, które pomogą osobom realizującym projekty grantowe prawidłowo zrealizować je oraz przygotować niezbędna dokumentację do kontroli.
Wizyta monitoringowa:
– lista sprawdzająca wizyty monitoringowej: https://www.naszakrajna.org/files/3m-Lista-sprawdzaj-ca-wizyta-monitoringowa.docx
– raport z wizyty monitoringowej: https://www.naszakrajna.org/files/5m-Informacja-pokontrolna-raport-z-wizyty-monitoringowej.docx
Kontrola na miejscu:
– lista sprawdzająca kontroli na miejscu: https://www.naszakrajna.org/files/4.-Lista-sprawdzaj-ca.docx
– wzór pisma informacja pokontrolna: https://www.naszakrajna.org/files/6.-Informacja-pokontrolna.docx

Procedura wraz ze wszystkimi złącznikami: https://www.naszakrajna.org/files/procedury-wdra-ania.7z

Pierwsze umowy na granty ze środków EFS podpisane

28 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie NASZA KRAJNA podpisało umowę  na dofinansowanie projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 002 886,57 zł, a kwota dofinansowania 1 902 742,20 zł. 
W ramach tego projektu Stowarzyszenie w październiku 2018 roku ogłosiło konkursy na powierzenie grantów na działania na  rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W odpowiedzi na konkursy nr 3/2018, 4/2018 i 5/2018 w listopadzie 2018 roku wpłynęło 8 wniosków.
Pozytywną ocenę Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA  uzyskały 3 wnioski, które w dniach 6-7 marca 2019 roku podpisały umowy na powierzenie grantu na łączną kwotę 142.310,00 zł
Podmioty które otrzymały pomoc:
1. Stowarzyszenie „BLIŻEJ SZKOŁY” z Sępólna Krajeńskiego;
2. Orchidea Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek z Sępólna Krajeńskiego;
3. Powiat Sępoleński
Podmioty zainteresowane otrzymaniem podobnej pomocy informujemy, że   niedługo planujemy ogłosić kolejne konkursy w tym zakresie. Szczegółowe  informacje na temat naboru wniosków będą zamieszczone na stronie internetowej www.naszakrajna.org.
O dofinansowanie operacji mogą wystąpić wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów). Poziom dofinansowania – środki EFS – do 95 % (refundacja). 
Maksymalna wartość grantu:
– w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej – 50 tys. zł
– w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową – 150 tys. zł,
– wkład własny Grantobiorcy 5 % (może być niefinansowy w postaci wolontariatu).