Kolejne Czerwone serca na nakrętki służą społeczności

Kolejne cztery metalowe pojemniki w kształcie serca na plastikowe nakrętki trafiły do wszystkich gmin powiatu sępoleńskiego. Każda gmina ustawiła je w ogólnodostępnych miejscach, co ma zachęcać wszystkich do zbierania nakrętek, których sprzedaż wesprze cele charytatywne. Na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania NASZA KRAJNA stoi już 12 czerwonych serc. Pojemniki są duże, stabilne i koloru czerwonego, każdy pomieści aż 160 kg plastikowych nakrętek. 
Nowe pojemniki pojawiły się w: Sitnie przy sklepie, w Płociczu naprzeciwko sklepu w Zalesiu przy szkole podstawowej oraz w Zabartowie koło kościoła przy sklepie. Osobami do kontaktu w sprawie zbiórek są sołtysi poszczególnych miejscowości, a w Zalesiu Dyrektor szkoły podstawowej. 
Akcje zbierania nakrętek to popularna i efektywna forma niesienia pomocy innym. Zbieranie nakrętek to oprócz niesienia pomocy także nauka segregacji, zmniejszenie ilości śmieci na wysypiskach i zanieczyszczenia środowiska (plastik rozkłada się w glebie kilkaset lat). Zmniejsza się też zużycie surowców potrzebnych do wyprodukowania plastiku na rzecz wykorzystania surowców wtórnych.
Jednocześnie bardzo prosimy o zapewnienie estetyki miejsca, gdzie usytuowane są kosze na nakrętki. Nie pozostawiajmy toreb z nakrętkami wokół koszy. Wrzucenie nakrętek do pojemnika zajmuje tylko chwilę. Wspólnie zadbajmy o to, żeby była to wizytówka naszych miejscowości.
Liczymy na to, że wielu z Was przyłączy się do akcji charytatywno-ekologicznej i szybko będzie wypełniać serca dla tych, którzy tego potrzebują. 

Komunikat MSWiA

Szanowni Państwo, 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzona będzie lista osób i podmiotów, względem których zastosowane zostaną środki sankcyjne, o których mowa w przedmiotowym akcie prawnym. 
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami (art. 3 ust. 2 ww. ustawy) środki sankcyjne będą dotyczyły w szczególności osób i podmiotów dysponujących środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 765/20061 lub rozporządzenia 269/20142, bezpośrednio lub pośrednio wspierających: 
1) agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub 
2) poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi 
– lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. 
Natomiast zakres możliwych do zastosowania środków sankcyjnych został zawarty w art. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym stosuje się: 
– środki ograniczające określone w przywołanych powyżej rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014; 
– wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
– wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Mając powyższe na uwadze, a także treść art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z którym: 
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uprzejmie proszę o bieżące śledzenie listy osób i podmiotów objętych ograniczeniami publikowanej na stronie BIP MSWiA, w szczególności w kontekście zlecania zamówień publicznych i organizacji konkursów. 


1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.); 
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.).