Włączenie społeczności w tworzenie nowej strategii rozwoju

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w związku z trwającymi pracami nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla perspektywy finansowej UE 2021-2027, serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące analizy potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru i wyznaczenia celów strategii oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Spotkanie z przedsiębiorcami odbędzie się dnia 22.11.2022 roku o godzinie 17:00 w Centrum Aktywności Społecznej, przy ulicy Jeziornej 6, Sala Konferencyjna II piętro.

Spotkanie z mieszkańcami, instytucjami, przedstawicielami organizacji pozarządowych  (formalnych i nieformalnych) odbędzie się dnia 23.11.2022 roku o godzinie 17:00 w Centrum Aktywności Społecznej, przy ulicy Jeziornej 6, Sala Konferencyjna II piętro.

Podczas spotkań będzie można wskazać przedsięwzięcia inwestycyjne, działania społeczne, które powinny być wspierane przez LGD w kolejnej perspektywie finansowej.

Lokalna Strategia Rozwoju powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne do określenia zakresu podejmowanych działań, wyłaniających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo szerokiego grona mieszkańców obszaru objętego LSR, tak aby każda z „grup interesu” miała wpływ na ostateczny kształt strategii.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniach telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zaproszenie do składania fiszek projektowych

W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA zaprasza do składania fiszek projektowych. Poniżej zamieszczamy wzór fiszki projektowej oraz wykaz typów działań, na jakie będzie można pozyskać pomoc w ramach nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy do składania fiszek w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA , od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 –  15:30 oraz drogą mailową:  biuro@naszakrajna.org.
Informacji udzielamy w biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim oraz pod nr tel. 531 089 577.
Załączniki do pobrania znajdują się w zakładce wsparcie przygotowawcze.

Opis procesu przygotowania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia NASZA KRAJNA zostanie wypracowana w oparciu o szerokie konsultacje lokalne. Konsultacje społeczne polegać będą na przeprowadzaniu po jednym zebraniu na terenie każdej z gmin z obszaru LGD, podczas których dokonana zostanie analiza potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, analiza SWOT z wyznaczenia celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju, przeprowadzona zostanie analiza SWOT. Cały proces przygotowania strategii ukierunkowany będzie w szczególności na zagadnienia takie jak:
– innowacyjność na obszarze LSR;
– cyfryzacja na terenie LSR;
– środowisko i klimat oraz jego zmiany na obszarze LSR;
– zmiany demograficzne, zwłaszcza starzenie się społeczeństwa i wyludnianie obszaru objętego strategią;
– wypracowanie partnerstwa ww wdrażaniu LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
Z najbardziej zaangażowanych i aktywnych uczestników konsultacji (naturalnych liderów) utworzony zostanie zespół roboczy, który dokona doszczegółowienia poszczególnych obszarów interwencji oraz będzie współpracował z zespołem redakcyjnym. W skład zespołu redakcyjnego wejdą członkowie zarządu Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz pracownicy biura.   
Rolą zespołu redakcyjnego będzie zebranie danych, dokonanie diagnozy obszaru i prowadzenie procesu budowy strategii – proponowanie narzędzi i podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również poszukiwanie rozwiązań nowych, innowacyjnych a zarazem stosownych do sytuacji na terenie działania LGD.
Lokalna Strategia Rozwoju powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne do określenia zakresu podejmowanych działań, wyłaniających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo szerokiego grona mieszkańców obszaru objętego LSR, tak aby każda z „grup interesu” miała wpływ na ostateczny kształt strategii. W procesie tworzenia strategii wykorzystane zostaną następujące metody konsultacji społecznych:
1) fiszki projektowe – wskazujące konkretne działania, na jakie będzie zapotrzebowanie wśród mieszkańców reprezentujących wszystkie sektory,
2) stacjonarne spotkania konsultacyjne w każdej gminie (4 po jednym w każdej gminie na obszarze LGD),
3) powołanie grupy roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju,
4) ankiety określające poziom życia, preferencje i oczekiwania w stosunku do nowej strategii, zbierane w sposób tradycyjny i elektroniczny, 
5) harmonogram spotkań i  plan włączenia społęczności lokalnej w przygotowanie LSR opublikowany zostanie na stronie internetowej www.naszakrajna.org
Na każdym etapie przygotowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju rozpowszechniane będą informacje o współfinansowaniu LSR z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI  W TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU WRAZ Z HARMONOGRAMEM SPOTKAŃ

Informacje o spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru LSR, dotyczących w szczególności analizy potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, analizy SWOT i wyznaczenia celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju, zostaną rozpropagowane w sprawdzony i przyjęty przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA sposób. Informacja i zaproszenie wraz z harmonogramem spotkań umieszczona zostanie na stronie internetowej stowarzyszenia www.naszakrajna.org. Ponadto informacja o spotkaniach/harmonogram ukaże się również w lokalnej gazecie „Wiadomości Krajeńskie” obejmującej swym zasięgiem powiat sępoleński, nakład 4500 sztuk. Informacja do członków stowarzyszenia wysłana zostanie drogą mailową. Ponadto partnerzy publiczni z terenu objętego LSR poproszeni zostaną o zamieszczenie informacji o spotkaniach na swoich stronach internetowych. W każdej gminie wchodzącej w skład LGD odbędzie się jedno spotkanie konsultacyjne.    

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Harmonogram do pobrania: https://www.naszakrajna.org/files/PLAN-W–CZENIA-SPO-ECZNO-CI–W-TWORZENIE-STRATEGII-ROZWOJU-WRAZ-Z-HARMONOGRAMEM-SPOTKA-.pdf

Wsparcie przygotowawcze

14 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA podpisała umowę o przyznaniu pomocy na działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość pomocy wynosi 74 tysiące złotych. Pomoc przeznaczona jest na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru obejmującego gminy Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork. 
Umowa na realizację wsparcia przygotwawczego wraz z opisem przygotowania LSR.