Ankieta

W związku z prowadzonym zewnętrznym badaniem ewaluacyjnym realizacji naszej Lokalnej Strategii Rozwoju poniżej zamieszczamy link do ankiety badającej poziom satysfakcji mieszkańców obszaru LSR.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=98558884&&b=f4d517b20&&c=900be027

Informacje zebrane dzięki badaniu ankietowemu pozwolą na ocenę dotychczasowych działań Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz będą miały kluczowe znaczenie w budowaniu nowej strategii, która realizowana będzie w kolejnych latach. 

Włączenie społeczności w tworzenie nowej strategii rozwoju

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w związku z trwającymi pracami nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla perspektywy finansowej UE 2021-2027, serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące analizy potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru i wyznaczenia celów strategii oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Spotkanie z przedsiębiorcami odbędzie się dnia 22.11.2022 roku o godzinie 17:00 w Centrum Aktywności Społecznej, przy ulicy Jeziornej 6, Sala Konferencyjna II piętro.

Spotkanie z mieszkańcami, instytucjami, przedstawicielami organizacji pozarządowych  (formalnych i nieformalnych) odbędzie się dnia 23.11.2022 roku o godzinie 17:00 w Centrum Aktywności Społecznej, przy ulicy Jeziornej 6, Sala Konferencyjna II piętro.

Podczas spotkań będzie można wskazać przedsięwzięcia inwestycyjne, działania społeczne, które powinny być wspierane przez LGD w kolejnej perspektywie finansowej.

Lokalna Strategia Rozwoju powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne do określenia zakresu podejmowanych działań, wyłaniających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo szerokiego grona mieszkańców obszaru objętego LSR, tak aby każda z „grup interesu” miała wpływ na ostateczny kształt strategii.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniach telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.