Szkolenie w ramach Konkursów 4/2022, 5/2022, 6/2022

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Podczas szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Szkolenie odbędzie się dnia 3 sierpnia 2022 r.
w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6,
II piętro, sala konferencyjna o godzinie 8.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org

Uwaga!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /
Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski – 08.08.2022 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 22.08.2022 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY/KONKURSY 1.

Opis procesu przygotowania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia NASZA KRAJNA zostanie wypracowana w oparciu o szerokie konsultacje lokalne. Konsultacje społeczne polegać będą na przeprowadzaniu po jednym zebraniu na terenie każdej z gmin z obszaru LGD, podczas których dokonana zostanie analiza potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, analiza SWOT z wyznaczenia celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju, przeprowadzona zostanie analiza SWOT. Cały proces przygotowania strategii ukierunkowany będzie w szczególności na zagadnienia takie jak:
– innowacyjność na obszarze LSR;
– cyfryzacja na terenie LSR;
– środowisko i klimat oraz jego zmiany na obszarze LSR;
– zmiany demograficzne, zwłaszcza starzenie się społeczeństwa i wyludnianie obszaru objętego strategią;
– wypracowanie partnerstwa ww wdrażaniu LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
Z najbardziej zaangażowanych i aktywnych uczestników konsultacji (naturalnych liderów) utworzony zostanie zespół roboczy, który dokona doszczegółowienia poszczególnych obszarów interwencji oraz będzie współpracował z zespołem redakcyjnym. W skład zespołu redakcyjnego wejdą członkowie zarządu Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz pracownicy biura.   
Rolą zespołu redakcyjnego będzie zebranie danych, dokonanie diagnozy obszaru i prowadzenie procesu budowy strategii – proponowanie narzędzi i podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również poszukiwanie rozwiązań nowych, innowacyjnych a zarazem stosownych do sytuacji na terenie działania LGD.
Lokalna Strategia Rozwoju powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne do określenia zakresu podejmowanych działań, wyłaniających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo szerokiego grona mieszkańców obszaru objętego LSR, tak aby każda z „grup interesu” miała wpływ na ostateczny kształt strategii. W procesie tworzenia strategii wykorzystane zostaną następujące metody konsultacji społecznych:
1) fiszki projektowe – wskazujące konkretne działania, na jakie będzie zapotrzebowanie wśród mieszkańców reprezentujących wszystkie sektory,
2) stacjonarne spotkania konsultacyjne w każdej gminie (4 po jednym w każdej gminie na obszarze LGD),
3) powołanie grupy roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju,
4) ankiety określające poziom życia, preferencje i oczekiwania w stosunku do nowej strategii, zbierane w sposób tradycyjny i elektroniczny, 
5) harmonogram spotkań i  plan włączenia społęczności lokalnej w przygotowanie LSR opublikowany zostanie na stronie internetowej www.naszakrajna.org
Na każdym etapie przygotowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju rozpowszechniane będą informacje o współfinansowaniu LSR z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI  W TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU WRAZ Z HARMONOGRAMEM SPOTKAŃ

Informacje o spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru LSR, dotyczących w szczególności analizy potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, analizy SWOT i wyznaczenia celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju, zostaną rozpropagowane w sprawdzony i przyjęty przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA sposób. Informacja i zaproszenie wraz z harmonogramem spotkań umieszczona zostanie na stronie internetowej stowarzyszenia www.naszakrajna.org. Ponadto informacja o spotkaniach/harmonogram ukaże się również w lokalnej gazecie „Wiadomości Krajeńskie” obejmującej swym zasięgiem powiat sępoleński, nakład 4500 sztuk. Informacja do członków stowarzyszenia wysłana zostanie drogą mailową. Ponadto partnerzy publiczni z terenu objętego LSR poproszeni zostaną o zamieszczenie informacji o spotkaniach na swoich stronach internetowych. W każdej gminie wchodzącej w skład LGD odbędzie się jedno spotkanie konsultacyjne.    

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Harmonogram do pobrania: https://www.naszakrajna.org/files/PLAN-W–CZENIA-SPO-ECZNO-CI–W-TWORZENIE-STRATEGII-ROZWOJU-WRAZ-Z-HARMONOGRAMEM-SPOTKA-.pdf