Komunikat dla beneficjentów dotyczący opisu zamówienia

W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej wyjaśniamy jak należy stosować zwrot „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy chcesz użyć w opisie zamówienia znaku towarowego (tj. normy, marki, nazwy, certyfikatu, obszaru pochodzenia itp.):
• nie stosuj jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej
• każde odniesienie do znaku towarowego (w tym norm budowlanych) uzupełnij 
o zwrot „lub równoważne”
• używaj zwrotu „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia, a nie w innych dokumentach dotyczących zamówienia (np. nie używaj „lub równoważnie” zbiorczo 
w projekcie umowy z wykonawcą).
Zwrot „lub równoważne” ma zapobiegać uprzywilejowaniu określonych wykonawców, czyli ograniczeniu konkurencji.
Umieszczenie zwrotu „lub równoważne” przy każdym znaku towarowym będzie precyzyjną i jednoznaczną informacją dla potencjalnych wykonawców.
Stosując powyższe zasady możesz zapewnić zgodność Twojego zamówienia z unijnymi dyrektywami i masz szansę uniknąć korekty finansowej projektu.
Podstawa prawna
• art. 18 ust. 1 i art. 42 ust. 3 lit. b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 65-242)
• art. 60 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 243-374)
• art. 29 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Uwaga!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski – 13.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2020 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY.

Procedura kontroli i monitoringu powierzonych grantów

W zakładce „Dokumenty do pobrania” umieściliśmy „Procedurę monitorowania i kontroli powierzonych grantów EFS”. Poniżej zamieszczamy dokumenty, które pomogą osobom realizującym projekty grantowe prawidłowo zrealizować je oraz przygotować niezbędna dokumentację do kontroli.
Wizyta monitoringowa:
– lista sprawdzająca wizyty monitoringowej: https://www.naszakrajna.org/files/3m-Lista-sprawdzaj-ca-wizyta-monitoringowa.docx
– raport z wizyty monitoringowej: https://www.naszakrajna.org/files/5m-Informacja-pokontrolna-raport-z-wizyty-monitoringowej.docx
Kontrola na miejscu:
– lista sprawdzająca kontroli na miejscu: https://www.naszakrajna.org/files/4.-Lista-sprawdzaj-ca.docx
– wzór pisma informacja pokontrolna: https://www.naszakrajna.org/files/6.-Informacja-pokontrolna.docx

Procedura wraz ze wszystkimi złącznikami: https://www.naszakrajna.org/files/procedury-wdra-ania.7z

Pierwsze umowy na granty ze środków EFS podpisane

28 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie NASZA KRAJNA podpisało umowę  na dofinansowanie projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 002 886,57 zł, a kwota dofinansowania 1 902 742,20 zł. 
W ramach tego projektu Stowarzyszenie w październiku 2018 roku ogłosiło konkursy na powierzenie grantów na działania na  rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W odpowiedzi na konkursy nr 3/2018, 4/2018 i 5/2018 w listopadzie 2018 roku wpłynęło 8 wniosków.
Pozytywną ocenę Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA  uzyskały 3 wnioski, które w dniach 6-7 marca 2019 roku podpisały umowy na powierzenie grantu na łączną kwotę 142.310,00 zł
Podmioty które otrzymały pomoc:
1. Stowarzyszenie „BLIŻEJ SZKOŁY” z Sępólna Krajeńskiego;
2. Orchidea Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek z Sępólna Krajeńskiego;
3. Powiat Sępoleński
Podmioty zainteresowane otrzymaniem podobnej pomocy informujemy, że   niedługo planujemy ogłosić kolejne konkursy w tym zakresie. Szczegółowe  informacje na temat naboru wniosków będą zamieszczone na stronie internetowej www.naszakrajna.org.
O dofinansowanie operacji mogą wystąpić wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów). Poziom dofinansowania – środki EFS – do 95 % (refundacja). 
Maksymalna wartość grantu:
– w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej – 50 tys. zł
– w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową – 150 tys. zł,
– wkład własny Grantobiorcy 5 % (może być niefinansowy w postaci wolontariatu).

Uwaga! Wkrótce ogłosimy konkursy!

Zbliża się termin ogłoszenia konkursów w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresach tematycznych projektu:

Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego 
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), 
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, 
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
oraz 
Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.
Szczegółowe informacje oraz cała dokumentacja zawieszona zostanie na naszej stronie internetowe w zakładce konkursy. Poniżej zamieszczamy kilka dokumentów, z którymi trzeba się zapoznać, aby skutecznie i efektywnie realizować projekty w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.


Minimalne standardy klubu młodzieżowego: https://www.naszakrajna.org/files/11–minimalne-standardy-klubu-m-odzie-owego.pdf
Wytyczne w zakresie wyłączenia społecznego: https://www.naszakrajna.org/files/Wytyczne_w–cz.spo-.-24.10.2016r..pdf
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności: https://www.naszakrajna.org/files/Wytyczne_w_zakresie_kwalifik._19.07.17r..pdf
Wytyczne w zakresie równości szans: https://www.naszakrajna.org/files/Wyt.zas.rown.szans_08.05.2015.pdf
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego: https://www.naszakrajna.org/files/Wytyczne_w_zakresie_monit._18_maja_2017.pdf
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji: https://www.naszakrajna.org/files/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf

Umowa nr UM_SE.433.1.234.2017

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 
„Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA”

Projekt realizowany będzie w okresie 1.04.2018 r. – 30.06.2023 r. Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną 250 osób wykluczonych poprzez szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, tworzenie klubów młodzieżowych (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, tworzenie warunków do świadczenia usług wzajemnościowych i samopomocowych, przygotowanie liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. W ramach projektu udzielone zostaną minimum 4 granty na aktywizację społeczno-zawodową o łącznej wartości 600 tysięcy złotych (150 tysięcy każdy) oraz minimum 25 grantów na aktywizację społeczną, w tym na kluby młodzieżowe i inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym minimum 14 grantów na kwotę 700 tysięcy złotych oraz na usługi wzajemnościowe i samopomocowe, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej wraz z innymi rozwiązaniami w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej minimum 11 grantów na kwotę 550 tysięcy. Łączna wartość grantów o charakterze aktywizacji społecznej to 1 milion 250 tysięcy złotych (50 tysięcy każdy). Projekt zakłada także racjonalne usprawnienia dla osób biorących udział w projekcie. Wskaźniki zakładane w projekcie: liczba osób pracujących po opuszczeniu programu – 10; liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 18; wskaźnik efektywności społecznej – 86 osób;wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 10 osób. Całkowita wartość projektu- 2.190.542,20 zł, kwota dofinansowania projektu – 1.902.742,20 zł. Projekt zakłada także udział w nim 40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Całkowita wartość projektu to 2 238 520,26 zł, a Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 902 742,20 zł.