O nas


Dane stowarzyszenia

Nazwa

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Siedziba

Jeziorna 6 / 89-400 Sępólno Krajeńskie

KRS

0000317522 (data wpisu: 19.11.2008 r.)

REGON

340525831

NIP

5040049564

Rachunek bankowy

93 1600 1462 1831 7340 1000 0001 BGŻ BNP PARIBAS

Nr identyfikacyjny nadany przez ARiMR

063017246

Zarząd

Władysław Szyling

Prezes (reprezentant sektora gospodarczego, mieszkaniec gm. Więcbork)

Krzysztof Zieliński

Skarbnik (reprezentant sektora gospodarczego, mieszkaniec gm. Sośno)

Dorota Kortas-Punder

Sekretarz (reprezentant sektora społecznego)

Ewa Czapiewska-Siekierka

Wiceprezes (reprezentant sektora gospodarczego, mieszkanka gm. Sępólno Krajeńskie)

Komisja Rewizyjna

Marek Zieńko

Przewodniczący (reprezentant sektora publicznego, mieszkaniec gm. Sępólno Krajeńskie, Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego)

Henryk Pawlina

Wiceprzewodniczący (reprezentant sektora społecznego, mieszkaniec gm. Więcbork)

Ireneusz Balcer

Wiceprzewodniczący (reprezentant sektora społecznego, mieszkaniec gm. Więcbork)

Cel Stowarzyszenia

Celami i zadaniami Stowarzyszenia są:

1)      działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, klimatu, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans,

2)      aktywizowanie lokalnej społeczności,

3)      promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania Stowarzyszenia,

4)      mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze działania Stowarzyszenia,

5)      upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze działania Stowarzyszenia,

6)      podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej dalej LSR, oraz innych programów pomocowych,

7)      propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Stowarzyszenia,

8)      pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych, w tym LSR, 

9)       udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

10)   podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia, mających na celu:

a) rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,

b) poprawę estetyki miejscowości, bezpieczeństwa mieszkańców,

c) aktywizację społeczną, gospodarczą, zawodową, promocję zatrudnienia, w tym aktywizację osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

d) przeciwdziałanie ubóstwu, wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,

e) propagowanie zdrowego trybu życia,

f) zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego na obszarze działania Stowarzyszenia,

g) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

h) wspieranie osób niepełnosprawnych, 

i) działalności na rzecz osób w starszym wieku,

j) działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

k) poprawę standardu i jakości życia mieszkańców obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia poprzez wspieranie rozwoju i poprawy infrastruktury społecznej i technicznej, 

11)  kreowanie lokalnych produktów i usług, 

12)  tworzenie infrastruktury turystycznej na obszarze działania Stowarzyszenia,

13)  promocja i organizacja wolontariatu,

14)  prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, w tym promocja uczenia się przez całe życie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

15)  ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

16)  współpraca międzynarodowa wspierająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności,

17)  współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Obszar funkcjonowania

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności teren powiatu sępoleńskiego tj. gmin: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork.

Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Mapa obszaru LGD

Dokumenty Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Formularze zgłoszeniowe do Stowarzyszenia

Regulamin Rady Decyzyjnej

Rada Decyzyjna

Leszek Stroiński

Przewodniczący (reprezentant sektora publicznego, mieszkaniec gm. Więcbork, Wójt Gminy Sośno)

Wojciech Głomski

Członek (reprezentant sektora publicznego, mieszkaniec gm. Kamień Krajeński, Burmistrz Miasta i Gminy Kamień Krajeński) 

Mirosław Dorawa

Wiceprzewodniczący (reprezentant sektora gospodarczego, mieszkaniec gm. Kamień Krajeński)

Agnieszka Kopiszka

Sekretarz (reprezentantka sektora społecznego, mieszkanka gm. Kamień Krajeński) 

Waldemar Kuszewski

Członek (reprezentant sektora publicznego, mieszkaniec gm. Więcbork, Burmistrz Więcborka)

Marzena Pawłowska

Członkini (reprezentant sektora gospodarczego, mieszkanka gm. Więcbork)

Wiesława Stafiej

Wiceprzewodnicząca (reprezentantka sektora społecznego, mieszkanka gm. Sępólno Krajeńskie)

Agnieszka Lach

Członkini (reprezentantka sektora społecznego, mieszkanka gm. Więcbork)

Paweł Toczko

Członek (reprezentant sektora społecznego, mieszkaniec gm. Więcbork)

Marzanna Lis

Członkini (reprezentantka sektora gospodarczego, mieszkanka gm. Sośno)

Julia Petsch

Członkini (reprezentantka mieszkańców, mieszkanka gm. Sępólno Krajeńskie)

Lista członków Stowarzyszenia Nasza Krajna

Lp. Imię i Nazwisko, Sektor
1. Piotr Dobrzański, mieszkaniec
2. Iwona Sikorska, mieszkaniec
3. Dorota Kortas-Punder, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim, publiczny
4. Henryk Pawlina, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL Sypniewo, społeczny
5. Paweł Toczko, mieszkaniec 
6. Agnieszka Lach, KGW Sypniewo  Społeczny, mieszkaniec 
7. Wiesława Stafiej, Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy Sami” społeczny, mieszkaniec 
8. Emilia Kozek, Sołectwo Borzyszkowo Społeczny, mieszkaniec
9. Maria Łańska, Sołectwo Witunia Społeczny, mieszkaniec 
10. Anna Kania – Mrugalska, Rada Sołecka Lutówko Społeczny, mieszkaniec
11. Dorota Wnuk, Rada Sołecka Jastrzębiec Społeczny, mieszkaniec 
12. Zygmunt Głąb, Sołectwo Wymysłowo Społeczny, mieszkaniec 
13. Irena Śpica, Sołectwo Dalkowo Społeczny, mieszkaniec
14. Adam Kubiak, Sołectwo Runowo Krajeńskie Społeczny, mieszkaniec
15. Jan Kowalczyk, Sołectwo Komierowo, Komierowo Społeczny, mieszkaniec
16. Bernadeta Mucha, KGW Czarmuń Społeczny, mieszkaniec
17. Lidia Słoma-Jarząb, KGW Runowo Krajeńskie  Społeczny, mieszkaniec
18. Leszek Grugel, Stowarzyszenie Sportowe „KIRYS” w Sępólnie Krajeńskim, społeczny
19. Marek Rzepinski, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, społeczny
20. Julia Petsch, mieszkaniec, społeczny
21. Sławomir Jaskulski, Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom, społeczny
22. Sylwester Trzósło, Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy GROM, społeczny
23. Jolanta Bukolt, Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”, społeczny
24. Zdzisław Grzeca, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych”, społeczny
25. Arkadiusz Skowron, Stowarzyszenie Razem dla Gimnazjum w Więcborku, społeczny
26. Michał Słoma, Uczniowski Klub Sportowy, społeczny
27. Ireneusz Balcer, Ochotnicza Straż Pożarna w Zabartowie, społeczny
28. Adam Andrzejczak, Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, społeczny
29. Marek Zieńko, Gmina Sępólno Krajeńskie, publiczny
30. Waldemar Kuszewski, Gmina Więcbork, publiczny
31. Leszek Stroiński, Gmina Sośno, publiczny
32. Jarosław Tadych, Powiat Sępoleński, publiczny
33. Wojciech Głomski, Gmina Kamień Krajeński, publiczny
34. Ewa Czapiewska-Siekierka, FIRMA USŁUGOWA „EKSPERT”, gospodarczy 
35. Władysław Szyling, PPUH „Hurt-Trans Kawiko”, gospodarczy
36. Krzysztof Zieliński, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Taxus”, gospodarczy
37. Romuald Adamski, Zespół Pałacowo-Parkowy w Sypniewie, gospodarczy
38. Sławomir Czapiewski, Zakład Ogólnobudowlany, gospodarczy
39. Marek Sikorski, KaZu CONSULTING, gospodarczy
40. Dorota Niemczyk-Czajka, KGW Wiśniewka, społeczny, mieszkaniec
41. Agnieszka Kopiszka, mieszkaniec
42. Łukasz Kopiszka, Kopiszka Agrotechnika, gospodarczy
43. Michał Malak, MALMI, gospodarczy
44. Piotr Szyling, Sołectwo Zabartowo Społeczny, mieszkaniec
45. Mirosław Dorawa, Produkcja-Handel-Usługi, gospodarczy
46. Stanisław Łukaszewicz, mieszkaniec
47. Michał Jodkowski, CENTRUM USŁUG MOTORYZACYJNYCH JODKOWSCY, gospodarczy
48. Marzanna Lis, Gospodarstwo Rolne, gospodarczy
49. Emilia Pawłowska, mieszkaniec
50. Marzena Pawłowska, AMBER VENEER Spółka Jawna Marzena Pawłowska Michał Pawłowski,gospodarczy
51. Armin Liszka, Ogrody Armino Sp. z o.o., gospodarczy
52. Adam Trzos, Bank Spółdzielczy w Więcborku, gospodarczy 53. Ewa Dobrzańska, mieszkaniec
54. Witold Cyborowski, mieszkaniec
55. Andrzej Wenda, Ochotnicza Straż Pożarna w Lubczy, społeczny
56. Sebastian Fifielski, Stowarzyszenie KS „Time” Lubcza, społeczny 57. Tomasz Fifielski, Stowarzyszenie Liga Powiatowa-Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego, społeczny