1. Tytuł projektu:

 „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”

  • Wstęp:

Wioski tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych – budowana na bazie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi.

Idea wiosek tematycznych stanowi atrakcyjną propozycję zarówno dla wsi o skromniejszym potencjale turystycznym i mniejszych szansach rozwojowych (obszar LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz NASZA KRAJNA), jak również dla miejscowości o wysokiej waloryzacji turystycznej (obszar LGD Bory Tucholskie). W pierwszym przypadku idea ta umożliwia znaczący awans rozwojowy i cywilizacyjny. W drugim przypadku następuje podniesienie atrakcyjności turystycznej i wzrost dochodów z turystyki.

Partnerzy projektu współpracy, tj.: Partner nr 1/Koordynująca LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Partner nr 2 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”orazPartner nr 3 Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w wyniku realizacji wspólnego przedsięwzięcia związanego z ideą wiosek tematycznych zakładają stworzenie szansy na:

– wzmocnienie wśród lokalnych mieszkańców poczucia wartości i przynależności do miejsca, w którym żyją,

– przeciwdziałanie ucieczce osób młodych ze wsi.

  • Zadania:

Zakładane w ramach projektu współpracy cele są realne i możliwe do osiągnięcia w okresie realizacji operacji poprzez wykonanie powiązanych ze sobą zadań, które zostaną zrealizowane jednoetapowo. Zadania zgodnie z opisem w LSR obejmują:

Zadanie 1 – Seminarium inaugurujące projekt

W ramach zadania planuje się organizację seminarium inaugurującego projekt „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności”. W trakcie seminarium m.in. prezentacja dobrych praktyk ekonomii społecznej z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego: Górnicza Wioska (Piła-Młyn).

Informacja o możliwości udziału w seminarium zostanie upubliczniona za pośrednictwem stron internetowych partnerskich LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail).

Czas trwania: 4 godz.

Grupy docelowe: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD

Liczba uczestników: 60 osób (3 x 20 os.)

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 2

Zadanie 2 – Przeprowadzenie wizyt diagnostycznych, tj. spotkań w sołectwach zainteresowanych udziałem w projekcie (identyfikacja potencjalnych uczestników wyjazdu krajowego i warsztatów)

Pierwszym etapem realizacji projektu będą wizyty diagnostyczne w sołectwach zainteresowanych udziałem w projekcie. Informacja o planowanym przedsięwzięciu zostanie zamieszczona na stronach internetowych partnerskich LGD, jak również na portalach lokalnych. Ponadto planuje się upublicznienie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów (np. prasa, radio).

Planuje się na:

  • obszarze LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk – 5 wizyt diagnostycznych x 10 osób,
  • obszarze LGD Nasza Krajna – 4 wizyty diagnostyczne x 10 osób.

UWAGA: w jednym sołectwie na obszarze „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk” jak i LGD NASZA KRAJNA może zostać zrealizowane więcej niż 1 spotkanie diagnostyczne.

Rekrutacja sołectw nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego. Z uwagi na ograniczoną ilość wizyt diagnostycznych na obszarze każdej LGD o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń

  • obszarze LGD Bory Tucholskie – z uwagi na funkcjonowanie już na terenie LGD wiosek tematycznych – 1 wspólne spotkanie dla wszystkich wiosek, które będą chciały swoją dotychczasowa ofertę ulepszać i/ lub poszerzać x 15 osób.

Rekrutacja uczestników z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nastąpi na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub e-mail – decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD (5 wizyt x 10 osób – LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, 4 wizyty x 10 osób – LGD NASZA KRAJNA, 1 spotkanie x 15 osób)

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 1/ LGD Koordynująca

Zadanie 3 – Study tour (prezentacja dobrych praktyk)

Krótkie wizyty upowszechniające dobre praktyki działań realizowanych już przez mieszkańców obszarów partnerskich LGD:

  • Wizyty po wioskach tematycznych Borów Tucholskich – 2 wizyty x 15 osób:

– Czas trwania każdej wizyty: min. 6 godz., min. 2 wybrane wioski tematyczne

– Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD Nasza Krajna (15 osób) oraz Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (15 osób)

– Miejsce realizacji: obszar LGD Bory Tucholskie

– Wizyty realizowane oddzielnie dla każdej LGD: tj. NASZA KRAJNA oraz Partnerstwo dla Krajny i Pałuk;

  • Wizyty po atrakcjach Ekomuzeum Doliny Noteci – 2 wizyty x 15 osób:

– Czas trwania każdej wizyty: min. 6 godz., min. 3 odwiedzane miejsca

– Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD Nasza Krajna (15 osób) oraz LGD Bory Tucholskie (15 osób)

– Miejsce realizacji: obszar „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

– Wizyty realizowane będą oddzielnie dla mieszkańców każdej LGD: tj. NASZA KRAJNA oraz Bory Tucholskie.

Informacja o możliwości udziału w wyżej opisanych wizytach studyjnych zostanie upubliczniona za pośrednictwem stron internetowych partnerskich LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail)

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD

Odpowiedzialny za zadanie:

Partner nr 2 – study tour po wioskach tematycznych Borów Tucholskich

Partner nr 1/Koordynująca LGD – study tour po atrakcjach Ekomuzeum Doliny Noteci

Zadanie 4 – Organizacja warsztatów tematycznych

4.1. Warsztat „Od pomysłu do projektu”

Cykl 5 warsztatów poświęconych procesowi budowania produktów turystycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. z następujących zakresów: identyfikacja potencjałów obszaru LGD możliwych do wykorzystania przy tworzeniu oferty turystycznej, budowa produktu turystycznego i jego promocja. Cykl warsztatów zorganizowany zostanie na obszarze 2 LGD, tj. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz Nasza Krajna. Efektem warsztatów będzie wypracowanie założeń/koncepcji dla 2 wiosek tematycznych dla każdej z LGD uczestniczącej w zadaniu 4.1 (w sumie 4 koncepcje).

Czas trwania każdego warsztatu: min. 3 godz. (w sumie 15 godz.) x 2 LGD

Liczba osób: 10 os./warsztat x 5 szt. – LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, oraz

 10 os./warsztat x 5 szt. – LGD NASZA KRAJNA

Miejsce realizacji: Warsztaty zrealizowane zostaną na terenie sołectw, które zostaną zrekrutowane do udziału w projekcie.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Stowarzyszenia Nasza Krajna

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 1/ LGD Koordynująca, Partner nr 3

  • W ramach zadania 4 LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” planuje na bazie opracowanych koncepcji także działania pilotażowe, tj. opracowanie wizualizacji pakietów promocyjnych m.in. logotypu wioski, witaczy, pamiątek dla odwiedzających, itp., jak również wydanie pierwszego materiału promującego wieś wśród mieszkańców obszaru LSR w postaci np. gry planszowej, gry typu memory, itp. oraz organizację wydarzenia promującego wątek przewodni danej wioski tematycznej.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – 2 x wydarzenia promujące wątek przewodni wioski tematycznej oraz 1000 odbiorców materiału promocyjnego (2 materiały x nakład 500 szt.).

Wydarzenia będą miały charakter otwarty (bez limitu miejsc); informacja o realizacji i możliwości udziału zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.

Miejsce realizacji: Wydarzenia zostaną zrealizowane na terenie sołectw dla których opracowane zostaną koncepcje.

Dystrybucja materiału promocyjnego za pośrednictwem biura LGD, sołectw, lokalnych samorządów, organizacji i instytucji współpracujących z LGD (źródło weryfikacji: rejestr dystrybucji).

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 1/ LGD Koordynująca

  • Odmiennym elementem zadania prowadzonym przez LGD NASZA KRAJNA będzie zaś działanie pilotażowe polegające na opracowaniu na bazie opracowanej koncepcji gry terenowej dla wybranej wioski tematycznej.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: NASZA KRAJNA

Miejsce realizacji: obszar LGD NASZA KRAJNA

Odpowiedzialny za zadanie: Partner 3

.

4.2. Warsztat Bory Tucholskie – Nowoczesne technologie w promocji i budowaniu oferty wiosek tematycznych

Cykl 3 warsztatów poświęconych wykorzystaniu nowoczesnych technologii w promocji i budowaniu oferty wiosek tematycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. jak wykorzystać aplikacje internetowe i gry typu geocaching w budowaniu oferty wsi.

Efektem warsztatów będzie opracowanie założeń/koncepcji wykorzystania nowoczesnych technologii w promocji i budowaniu oferty dla 2 wiosek tematycznych.

Czas trwania każdego warsztatu: min. 3 godz.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: Partnerstwo „LGD Bory Tucholskie” – 10 osób/warsztat

Informacja o możliwości udziału w warsztatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail).

Miejsce realizacji: warsztaty odbywać się będą na terenie funkcjonujących obecnie wiosek tematycznych, przy czym zakłada się, że każde spotkanie może odbywać się na terenie innej wioski.

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 2

Zadanie 5 – Organizacja szkolenia „Animator gier i zabaw”

Szkolenie pozwoli zarówno na uatrakcyjnienie, jak i podniesienie poziomu ofert turystycznych wiosek tematycznych, zarówno tych już istniejących, jak i tych, dla których zostaną na etapie operacji opracowane koncepcje (patrz: zadanie 4.1).

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną m.in. z zakresu efektywnego wykorzystania czasu z grupą odwiedzającą wioskę tematyczną, komunikacji z grupą, poznają gry i zabawy, które warto wykorzystać podczas odwiedzin grupy dostosowane do potrzeb i wieku osób odwiedzających wioskę tematyczną (osoby starsze, dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi).

Założenie: szkolenie 3-dniowe z noclegiem dla 15 osób (po 5 os./LGD)

Czas trwania szkolenia: 3 dni, w sumie 18 godz.

Liczba osób: 15 (5 os. „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, 5 os. LGD Bory Tucholskie, 5 os. NASZA KRAJNA)

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD – osoby dorosłe oraz młodzież od 16 r.ż.

Informacja o możliwości udziału w szkoleniu zostanie upubliczniona na stronie internetowej partnerskich LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail).

Miejsce realizacji: obszar LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 2

Zadanie 6 – „Lepszy przykład niż wykład”

Wspólny dla wszystkich partnerów projektu wyjazd szkoleniowy „Lepszy przykład niż wykład” do istniejących wiosek tematycznych w kraju. Wyjazd poprzedzał będzie warsztaty tematyczne opisane w pkt. 4. W trakcie wyjazdu odbędą się wspólne dla wszystkich uczestników warsztaty budowania produktów turystycznych z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Punktem wyjścia do zajęć będą dobre praktyki, tj. warsztaty pracy i podejście do współpracy z lokalną społecznością odwiedzanych wiosek tematycznych.

Czas trwania wyjazdu: 3 dni, w sumie 18 godz. (w tym 6 godz. warsztatów)

Liczba osób: 45 (po 15 osób/LGD)

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD – osoby dorosłe

Miejsce realizacji: województwo warmińsko-mazurskie (Nidzica i okolice)

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 3

By admin