28 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie NASZA KRAJNA podpisało umowę  na dofinansowanie projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 002 886,57 zł, a kwota dofinansowania 1 902 742,20 zł. 
W ramach tego projektu Stowarzyszenie w październiku 2018 roku ogłosiło konkursy na powierzenie grantów na działania na  rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W odpowiedzi na konkursy nr 3/2018, 4/2018 i 5/2018 w listopadzie 2018 roku wpłynęło 8 wniosków.
Pozytywną ocenę Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA  uzyskały 3 wnioski, które w dniach 6-7 marca 2019 roku podpisały umowy na powierzenie grantu na łączną kwotę 142.310,00 zł
Podmioty które otrzymały pomoc:
1. Stowarzyszenie „BLIŻEJ SZKOŁY” z Sępólna Krajeńskiego;
2. Orchidea Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek z Sępólna Krajeńskiego;
3. Powiat Sępoleński
Podmioty zainteresowane otrzymaniem podobnej pomocy informujemy, że   niedługo planujemy ogłosić kolejne konkursy w tym zakresie. Szczegółowe  informacje na temat naboru wniosków będą zamieszczone na stronie internetowej www.naszakrajna.org.
O dofinansowanie operacji mogą wystąpić wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów). Poziom dofinansowania – środki EFS – do 95 % (refundacja). 
Maksymalna wartość grantu:
– w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej – 50 tys. zł
– w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową – 150 tys. zł,
– wkład własny Grantobiorcy 5 % (może być niefinansowy w postaci wolontariatu).

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *