Zbliża się termin ogłoszenia konkursów w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresach tematycznych projektu:

Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego 
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), 
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, 
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
oraz 
Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.
Szczegółowe informacje oraz cała dokumentacja zawieszona zostanie na naszej stronie internetowe w zakładce konkursy. Poniżej zamieszczamy kilka dokumentów, z którymi trzeba się zapoznać, aby skutecznie i efektywnie realizować projekty w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.


Minimalne standardy klubu młodzieżowego: https://www.naszakrajna.org/files/11–minimalne-standardy-klubu-m-odzie-owego.pdf
Wytyczne w zakresie wyłączenia społecznego: https://www.naszakrajna.org/files/Wytyczne_w–cz.spo-.-24.10.2016r..pdf
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności: https://www.naszakrajna.org/files/Wytyczne_w_zakresie_kwalifik._19.07.17r..pdf
Wytyczne w zakresie równości szans: https://www.naszakrajna.org/files/Wyt.zas.rown.szans_08.05.2015.pdf
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego: https://www.naszakrajna.org/files/Wytyczne_w_zakresie_monit._18_maja_2017.pdf
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji: https://www.naszakrajna.org/files/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *