Seminarium kujawsko-pomorskich LGD

Od 2016 r. 27 lokalnych grup działania (LGD), czyli stowarzyszeń zrzeszających partnerów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, wdraża na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego fundusze unijne w ramach perspektywy UE 2014-2020. Dysponując środkami zewnętrznymi, LGD prowadziły konkursy dotacyjne m.in. na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej, inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub kulturową, a także aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców regionu. Za pośrednictwem LGD podmioty z województwa otrzymały blisko pół miliarda złotych. Dzięki tym środkom:

– prawie 20 tys. osób z grup defaworyzowanych, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów, zostało objętych wsparciem,

– wsparcie inwestycyjne na działalność uzyskały 1563 przedsiębiorstwa,

– utworzono lub utrzymano 1989 miejsc pracy,

– wybudowano lub zmodernizowano 734 obiekty pełniące funkcje kulturowe, rekreacyjne lub turystyczne,

– zrealizowanych zostało 139 projektów nastawionych na zachowanie lokalnego dziedzictwa lub wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców;

– nawiązano współpracę regionalną, ponadregionalną oraz międzynarodową w ramach 52 projektów współpracy.

Okazją do podsumowania działań podejmowanych na przestrzeni lat przez kujawsko-pomorskie LGD było doroczne Seminarium zorganizowane w Wielkiej Nieszawce w dniach 24.10.2023 r. – 25.10.2023 r.. W trakcie spotkania przedstawiony został bowiem m.in. stan realizacji zarówno Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto zaprezentowane zostały dobre praktyki projektów zrealizowanych w ramach poszczególnych strategii LGD. Odbyła się również dyskusja nt. nowego okresu programowania UE 2021-2027.

Motywacją do dalszych prac na rzecz lokalnych społeczności dla LGD winien być powrót do źródeł LEADER’a, czerpanie z jego siedmiu cech, o których mówił dr Ryszard Kamiński (socjolog wsi, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie). Inspirujący wykład wygłosiła także dr Marzena Sobczak-Michałowska (socjolog spraw społecznych, prorektor Wyższej Gospodarki w Bydgoszczy) mówiąca m.in. o zasadach włączenia społecznego osób i grup w niekorzystnej sytuacji.

Dwudniowe seminarium – zgodnie z rzymską maksymą “Verba docent, exempla trahunt – słowa uczą, przykłady pociągają” – obejmowało również wyjazd studyjny, podczas którego uczestnicy spotkania zapoznali się z przykładami lokalnych inicjatyw służących poprawie dostępu do infrastruktury publicznej oraz wzięli udział w warsztatach etnograficznych.

Organizatorem tegorocznego Seminarium Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, a jego uczestnikami byli pracownicy, członkowie oraz sympatycy LGD, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w łącznej liczbie ok. 80 osób.

Poniżej publikacja dotycząca LGD działających na terenie naszego województwa.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA  serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu sępoleńskiego do udziału w seminarium inaugurującym projekt współpracy „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”

W trakcie seminarium m.in. prezentacja dobrych praktyk ekonomii społecznej z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego: Górnicza Wioska (Piła-Młyn).

Celem projektu współpracy realizowanego przez 3 partnerskie LGD: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” oraz Stowarzyszenie NASZA KRAJNA  jest aktywizacja i integracja mieszkańców gmin poprzez upowszechnienie idei tworzenia wsi tematycznych.

Miejsce seminarium: Wioska Górnicza, ul. Świerkowa 11, Piła-Młyn, 89-520 Gostycyn

Termin realizacji: 27 października 2023 r., godz. 10.00-14.00

Wyjazd z Sępólna Krajeńskiego o godz. 9:00.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu telefonicznego 531089577 lub e-mail biuro@naszakrajna.org z biurem LGD w terminie do 24 października 2023 do godz. 15.30.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania Szczegółowy program

Opis projektu współpracy dotyczący wiosek tematycznych

 1. Tytuł projektu:

 „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”

 • Wstęp:

Wioski tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych – budowana na bazie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi.

Idea wiosek tematycznych stanowi atrakcyjną propozycję zarówno dla wsi o skromniejszym potencjale turystycznym i mniejszych szansach rozwojowych (obszar LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz NASZA KRAJNA), jak również dla miejscowości o wysokiej waloryzacji turystycznej (obszar LGD Bory Tucholskie). W pierwszym przypadku idea ta umożliwia znaczący awans rozwojowy i cywilizacyjny. W drugim przypadku następuje podniesienie atrakcyjności turystycznej i wzrost dochodów z turystyki.

Partnerzy projektu współpracy, tj.: Partner nr 1/Koordynująca LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Partner nr 2 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”orazPartner nr 3 Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w wyniku realizacji wspólnego przedsięwzięcia związanego z ideą wiosek tematycznych zakładają stworzenie szansy na:

– wzmocnienie wśród lokalnych mieszkańców poczucia wartości i przynależności do miejsca, w którym żyją,

– przeciwdziałanie ucieczce osób młodych ze wsi.

 • Zadania:

Zakładane w ramach projektu współpracy cele są realne i możliwe do osiągnięcia w okresie realizacji operacji poprzez wykonanie powiązanych ze sobą zadań, które zostaną zrealizowane jednoetapowo. Zadania zgodnie z opisem w LSR obejmują:

Zadanie 1 – Seminarium inaugurujące projekt

W ramach zadania planuje się organizację seminarium inaugurującego projekt „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności”. W trakcie seminarium m.in. prezentacja dobrych praktyk ekonomii społecznej z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego: Górnicza Wioska (Piła-Młyn).

Informacja o możliwości udziału w seminarium zostanie upubliczniona za pośrednictwem stron internetowych partnerskich LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail).

Czas trwania: 4 godz.

Grupy docelowe: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD

Liczba uczestników: 60 osób (3 x 20 os.)

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 2

Zadanie 2 – Przeprowadzenie wizyt diagnostycznych, tj. spotkań w sołectwach zainteresowanych udziałem w projekcie (identyfikacja potencjalnych uczestników wyjazdu krajowego i warsztatów)

Pierwszym etapem realizacji projektu będą wizyty diagnostyczne w sołectwach zainteresowanych udziałem w projekcie. Informacja o planowanym przedsięwzięciu zostanie zamieszczona na stronach internetowych partnerskich LGD, jak również na portalach lokalnych. Ponadto planuje się upublicznienie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów (np. prasa, radio).

Planuje się na:

 • obszarze LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk – 5 wizyt diagnostycznych x 10 osób,
 • obszarze LGD Nasza Krajna – 4 wizyty diagnostyczne x 10 osób.

UWAGA: w jednym sołectwie na obszarze „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk” jak i LGD NASZA KRAJNA może zostać zrealizowane więcej niż 1 spotkanie diagnostyczne.

Rekrutacja sołectw nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego. Z uwagi na ograniczoną ilość wizyt diagnostycznych na obszarze każdej LGD o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń

 • obszarze LGD Bory Tucholskie – z uwagi na funkcjonowanie już na terenie LGD wiosek tematycznych – 1 wspólne spotkanie dla wszystkich wiosek, które będą chciały swoją dotychczasowa ofertę ulepszać i/ lub poszerzać x 15 osób.

Rekrutacja uczestników z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nastąpi na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub e-mail – decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD (5 wizyt x 10 osób – LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, 4 wizyty x 10 osób – LGD NASZA KRAJNA, 1 spotkanie x 15 osób)

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 1/ LGD Koordynująca

Zadanie 3 – Study tour (prezentacja dobrych praktyk)

Krótkie wizyty upowszechniające dobre praktyki działań realizowanych już przez mieszkańców obszarów partnerskich LGD:

 • Wizyty po wioskach tematycznych Borów Tucholskich – 2 wizyty x 15 osób:

– Czas trwania każdej wizyty: min. 6 godz., min. 2 wybrane wioski tematyczne

– Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD Nasza Krajna (15 osób) oraz Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (15 osób)

– Miejsce realizacji: obszar LGD Bory Tucholskie

– Wizyty realizowane oddzielnie dla każdej LGD: tj. NASZA KRAJNA oraz Partnerstwo dla Krajny i Pałuk;

 • Wizyty po atrakcjach Ekomuzeum Doliny Noteci – 2 wizyty x 15 osób:

– Czas trwania każdej wizyty: min. 6 godz., min. 3 odwiedzane miejsca

– Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD Nasza Krajna (15 osób) oraz LGD Bory Tucholskie (15 osób)

– Miejsce realizacji: obszar „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

– Wizyty realizowane będą oddzielnie dla mieszkańców każdej LGD: tj. NASZA KRAJNA oraz Bory Tucholskie.

Informacja o możliwości udziału w wyżej opisanych wizytach studyjnych zostanie upubliczniona za pośrednictwem stron internetowych partnerskich LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail)

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD

Odpowiedzialny za zadanie:

Partner nr 2 – study tour po wioskach tematycznych Borów Tucholskich

Partner nr 1/Koordynująca LGD – study tour po atrakcjach Ekomuzeum Doliny Noteci

Zadanie 4 – Organizacja warsztatów tematycznych

4.1. Warsztat „Od pomysłu do projektu”

Cykl 5 warsztatów poświęconych procesowi budowania produktów turystycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. z następujących zakresów: identyfikacja potencjałów obszaru LGD możliwych do wykorzystania przy tworzeniu oferty turystycznej, budowa produktu turystycznego i jego promocja. Cykl warsztatów zorganizowany zostanie na obszarze 2 LGD, tj. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz Nasza Krajna. Efektem warsztatów będzie wypracowanie założeń/koncepcji dla 2 wiosek tematycznych dla każdej z LGD uczestniczącej w zadaniu 4.1 (w sumie 4 koncepcje).

Czas trwania każdego warsztatu: min. 3 godz. (w sumie 15 godz.) x 2 LGD

Liczba osób: 10 os./warsztat x 5 szt. – LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, oraz

 10 os./warsztat x 5 szt. – LGD NASZA KRAJNA

Miejsce realizacji: Warsztaty zrealizowane zostaną na terenie sołectw, które zostaną zrekrutowane do udziału w projekcie.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Stowarzyszenia Nasza Krajna

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 1/ LGD Koordynująca, Partner nr 3

 • W ramach zadania 4 LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” planuje na bazie opracowanych koncepcji także działania pilotażowe, tj. opracowanie wizualizacji pakietów promocyjnych m.in. logotypu wioski, witaczy, pamiątek dla odwiedzających, itp., jak również wydanie pierwszego materiału promującego wieś wśród mieszkańców obszaru LSR w postaci np. gry planszowej, gry typu memory, itp. oraz organizację wydarzenia promującego wątek przewodni danej wioski tematycznej.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – 2 x wydarzenia promujące wątek przewodni wioski tematycznej oraz 1000 odbiorców materiału promocyjnego (2 materiały x nakład 500 szt.).

Wydarzenia będą miały charakter otwarty (bez limitu miejsc); informacja o realizacji i możliwości udziału zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.

Miejsce realizacji: Wydarzenia zostaną zrealizowane na terenie sołectw dla których opracowane zostaną koncepcje.

Dystrybucja materiału promocyjnego za pośrednictwem biura LGD, sołectw, lokalnych samorządów, organizacji i instytucji współpracujących z LGD (źródło weryfikacji: rejestr dystrybucji).

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 1/ LGD Koordynująca

 • Odmiennym elementem zadania prowadzonym przez LGD NASZA KRAJNA będzie zaś działanie pilotażowe polegające na opracowaniu na bazie opracowanej koncepcji gry terenowej dla wybranej wioski tematycznej.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: NASZA KRAJNA

Miejsce realizacji: obszar LGD NASZA KRAJNA

Odpowiedzialny za zadanie: Partner 3

.

4.2. Warsztat Bory Tucholskie – Nowoczesne technologie w promocji i budowaniu oferty wiosek tematycznych

Cykl 3 warsztatów poświęconych wykorzystaniu nowoczesnych technologii w promocji i budowaniu oferty wiosek tematycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. jak wykorzystać aplikacje internetowe i gry typu geocaching w budowaniu oferty wsi.

Efektem warsztatów będzie opracowanie założeń/koncepcji wykorzystania nowoczesnych technologii w promocji i budowaniu oferty dla 2 wiosek tematycznych.

Czas trwania każdego warsztatu: min. 3 godz.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD: Partnerstwo „LGD Bory Tucholskie” – 10 osób/warsztat

Informacja o możliwości udziału w warsztatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail).

Miejsce realizacji: warsztaty odbywać się będą na terenie funkcjonujących obecnie wiosek tematycznych, przy czym zakłada się, że każde spotkanie może odbywać się na terenie innej wioski.

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 2

Zadanie 5 – Organizacja szkolenia „Animator gier i zabaw”

Szkolenie pozwoli zarówno na uatrakcyjnienie, jak i podniesienie poziomu ofert turystycznych wiosek tematycznych, zarówno tych już istniejących, jak i tych, dla których zostaną na etapie operacji opracowane koncepcje (patrz: zadanie 4.1).

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną m.in. z zakresu efektywnego wykorzystania czasu z grupą odwiedzającą wioskę tematyczną, komunikacji z grupą, poznają gry i zabawy, które warto wykorzystać podczas odwiedzin grupy dostosowane do potrzeb i wieku osób odwiedzających wioskę tematyczną (osoby starsze, dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi).

Założenie: szkolenie 3-dniowe z noclegiem dla 15 osób (po 5 os./LGD)

Czas trwania szkolenia: 3 dni, w sumie 18 godz.

Liczba osób: 15 (5 os. „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, 5 os. LGD Bory Tucholskie, 5 os. NASZA KRAJNA)

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD – osoby dorosłe oraz młodzież od 16 r.ż.

Informacja o możliwości udziału w szkoleniu zostanie upubliczniona na stronie internetowej partnerskich LGD. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń (telefonicznie lub e-mail).

Miejsce realizacji: obszar LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 2

Zadanie 6 – „Lepszy przykład niż wykład”

Wspólny dla wszystkich partnerów projektu wyjazd szkoleniowy „Lepszy przykład niż wykład” do istniejących wiosek tematycznych w kraju. Wyjazd poprzedzał będzie warsztaty tematyczne opisane w pkt. 4. W trakcie wyjazdu odbędą się wspólne dla wszystkich uczestników warsztaty budowania produktów turystycznych z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Punktem wyjścia do zajęć będą dobre praktyki, tj. warsztaty pracy i podejście do współpracy z lokalną społecznością odwiedzanych wiosek tematycznych.

Czas trwania wyjazdu: 3 dni, w sumie 18 godz. (w tym 6 godz. warsztatów)

Liczba osób: 45 (po 15 osób/LGD)

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru 3 partnerskich LGD – osoby dorosłe

Miejsce realizacji: województwo warmińsko-mazurskie (Nidzica i okolice)

Odpowiedzialny za zadanie: Partner nr 3

Dożynki gminne w Piasecznie, 03.09.2023 r.

Mieszkańcy, a zwłaszcza rolnicy z gminy Sępólno Krajeńskie obchodzili Święto Plonów 2 września 2023 r. w Piasecznie. Msza święta polowa oraz część oficjalna uroczystości obyła się na boisku sportowym. Przemarsz barwnego korowodu z orkiestrą dętą, pocztami sztandarowymi, powozami ze starostami dożynek, dziećmi z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie z gaikiem, przedszkolakami z wychowawcami i rodzicami, paniami z kół gospodyń wiejskich z wieńcami, gospodyń z owocami, samorządowcami, mieszkańcami i gośćmi zainaugurował świętowanie. Po mszy starostowie dożynek wręczyli bochen chleba burmistrzowi i przewodniczącemu rady gminy Sępólno Krajeńskie, którzy następnie rozdzielili go wszystkim obecnym.

Obchody uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, zespół Modraki i Lutowianie. Uczestnicy mogli pokosztować potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, zaopatrzyć się w wyroby rękodzielnicze, produkty lokalne. Najmłodsi mogli skorzystać z przejażdżki bryczką, z dmuchanych zamków, strefy animacji dla najmłodszych.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA częstowała odwiedzających nasze stoisko zupą gulaszową. Co najmniej 100 osób poinformowanych zostało o działaniach LGD.

Dożynki Powiatowo-Gminne 2023 w Zamartem, 02.09.2023 r.

Zamarte w gminie Kamień Krajeński było gospodarzem powiatowo – gminnego święta plonów. Dożynki rozpoczęły się w sobotę 2 września mszą świętą dziękczynną w Sanktuarium Matki Szkaplerznej w Zamartem. Po mszy korowód dożynkowy udał się na boisko Szkoły Podstawowej, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów.  Starostowie dożynek wręczyli bochen chleba staroście sępoleńskiemu Jarosławowi Tadychowi i burmistrzowi gminy Kamień Krajeński Wojciechowi Głomskiemu, który tradycyjnie został rozdzielony pomiędzy wszystkich gości.
Po krótkich wystąpieniach wręczono wyróżnionym rolnikom z terenu powiatu dyplomy i podziękowania.
Obchodom towarzyszyła wystawa wieńców dożynkowych, przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Oprócz tego, dostępna była strefa gastro z napojami, grillem, dmuchane zamki, animacje i konkursy dla dzieci. W strefie wystawców pojawili się sprzedawcy miodów, rękodzieła, balonów, zabawek. Można było również zobaczyć sprzęt rolniczy. Każdy chętny mógł przyodziać urocze wianki, wyplatane przez instruktorki wiejskich świetlic i ośrodka kultury.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA częstowała zgromadzonych drożdżówką, chlebem ze smalcem i zupą gulaszową. Co najmniej 100 osób poinformowanych zostało o działaniach LGD.

Dożynki Gminne w Przepałkowie – 26.08.2023 r.

Pierwsze dożynki na terenie powiatu po przerwie związanej z pandemią zorganizowała Gmina Sośno i sołectwo Przepałkowo. Dożynki rozpoczęły się w sobotę 26 sierpnia mszą świętą dziękczynną w kaplicy w Obodowie odprawioną przez proboszcza Parafii pw. Świętego Mateusza Ewangelisty i Apostoła w Wałdowie, księdza Krzysztofa Węsierskiego. Część oficjalna odbyła się na boisku Szkoły Podstawowej w Przepałkowie uroczystym przejściem korowodu dożynkowego.  Starostowie dożynek wręczyli bochen chleba Wójtowi Sośna oraz Przewodniczącej Rady Gminy Krystynie Wąsik, który tradycyjnie został rozdzielony pomiędzy wszystkich gości.
Po krótkich wystąpieniach wręczono wyróżnionym rolnikom z terenu gminy Sośno dyplomy uznania.
Obchodom towarzyszyła wystawa wieńców dożynkowych, przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne i zabawę dożynkową.
Wśród wielu atrakcji wymienić można strefę zabaw dla najmłodszych, stoiska z rękodziełem, stoiska kulinarne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, warsztaty z przygotowania podpłomyków, bufet, stoiska UG, GOPS, ZUS.  
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA częstowała zgromadzonych drożdżówkami. Co najmniej 100 osób poinformowanych zostało o działaniach LGD.

Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 21, ust. 5 i 8 statutu, zarząd Stowarzyszenia NASZA KRAJNA zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 7 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16 00 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, II piętro.

15-lecie LGD NASZA KRAJNA – 30.06.2023

Dnia 30 czerwca 2023 roku, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA obchodziło 15 – lecie istnienia. W amfiteatrze nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim obyło się uroczyste przywitanie zaproszonych gości oraz wręczenie podziękowań. Zarząd stowarzyszenia podsumował 15 lat działalności, był to czas na wspomnienia, podziękowania i wyróżnienia. Podczas obchodów podziękowania i wyróżnienia odebrało 26 osób i instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA.

Jubileuszowe gratulacje od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali:

 • Agnieszka Lach
 • Wiesława Stafiej
 • Iwona Sikorska
 • Leszek Stroiński
 • Henryk Pawlina
 • Paweł Toczko
 • Marek Zieńko

Podziękowania od zarządu Stowarzyszenia Nasza Krajna powędrowały do:

 • Józefa Walczaka
 • Koła Igłą Malowane
 • Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
 • Koła Gospodyń Wiejskich „Wisienki” z Wiśniewy
 • Stowarzyszenia „Ze Zbożem Za Pan Brat” ze Zboża
 • Koła Gospodyń Wiejskich z Wielowicza
 • Marzeny Stoltman gminnego Koordynatora Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminie Sępólno Krajeńskie
 • Marzeny Radeckiej gminnego Koordynatora Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminie Więcbork
 • Natalii Szczepańskiej gminnego Koordynatora Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminie Kamień Krajeński
 • Iwony Sikorskiej gminnego Koordynatora Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminie Sośno
 • Doroty Szymańczak Koordynatora Europejskiego Funduszu Społecznego w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim
 • Zbigniewa Struwe
 • Wydziału Koordynacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna Złotowska” ze Złotowa
 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna Nad Notecią” z Pobórki Wielkiej
 • Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z Nakła
 • Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” z Tucholi

Wszyscy obecni mogli również skosztować jubileuszowego tortu.

Część artystyczną umiliły występy i pokazy talentów oraz degustacja potraw i przysmaków przygotowanych m.in. przez panie z kół gospodyń wiejskich z Wielowicza, Zamartego, Sypniewa, Wilkowa i Mroczy. Najmłodsi mogli skorzystać z różnych animacji.  Gwiazdą wieczoru był „śląski słowik” Jacek Silski, reprezentant muzyki rozrywkowej.

Obchody 15-lecia Stowarzyszenia

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA serdecznie zaprasza do udziału w
uroczystych obchodach 15-lecia Stowarzyszenia które odbędą się  
30 czerwca 2023 r. (piątek) o godzinie 16:00
na Plaży nad Jeziorem Mochel ul. Jeziorna, Kamień Krajeński
w programie:
16:00 – 17:00 Powitanie.
Wręczenie podziękowań dla wyróżnionych osób.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Poczęstunek jubileuszowym tortem.
17:00 – 19:30 Część artystyczna.
Występy artystyczne i pokazy talentów
z obszaru LGD oraz gości z Ukrainy.
19:30 Gwiazda wieczoru – Jacek Silski.

Podczas obchodów odbędzie się degustacja potraw i przysmaków, poczęstunek na wolnym powietrzu dla wszystkich obecnych, pokazy OSP oraz moc innych atrakcji dla dzieci.