Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia NASZA KRAJNA zostanie wypracowana w oparciu o szerokie konsultacje lokalne. Konsultacje społeczne polegać będą na przeprowadzaniu po jednym zebraniu na terenie każdej z gmin z obszaru LGD, podczas których dokonana zostanie analiza potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, analiza SWOT z wyznaczenia celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju, przeprowadzona zostanie analiza SWOT. Cały proces przygotowania strategii ukierunkowany będzie w szczególności na zagadnienia takie jak:
– innowacyjność na obszarze LSR;
– cyfryzacja na terenie LSR;
– środowisko i klimat oraz jego zmiany na obszarze LSR;
– zmiany demograficzne, zwłaszcza starzenie się społeczeństwa i wyludnianie obszaru objętego strategią;
– wypracowanie partnerstwa ww wdrażaniu LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
Z najbardziej zaangażowanych i aktywnych uczestników konsultacji (naturalnych liderów) utworzony zostanie zespół roboczy, który dokona doszczegółowienia poszczególnych obszarów interwencji oraz będzie współpracował z zespołem redakcyjnym. W skład zespołu redakcyjnego wejdą członkowie zarządu Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz pracownicy biura.   
Rolą zespołu redakcyjnego będzie zebranie danych, dokonanie diagnozy obszaru i prowadzenie procesu budowy strategii – proponowanie narzędzi i podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również poszukiwanie rozwiązań nowych, innowacyjnych a zarazem stosownych do sytuacji na terenie działania LGD.
Lokalna Strategia Rozwoju powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne do określenia zakresu podejmowanych działań, wyłaniających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo szerokiego grona mieszkańców obszaru objętego LSR, tak aby każda z „grup interesu” miała wpływ na ostateczny kształt strategii. W procesie tworzenia strategii wykorzystane zostaną następujące metody konsultacji społecznych:
1) fiszki projektowe – wskazujące konkretne działania, na jakie będzie zapotrzebowanie wśród mieszkańców reprezentujących wszystkie sektory,
2) stacjonarne spotkania konsultacyjne w każdej gminie (4 po jednym w każdej gminie na obszarze LGD),
3) powołanie grupy roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju,
4) ankiety określające poziom życia, preferencje i oczekiwania w stosunku do nowej strategii, zbierane w sposób tradycyjny i elektroniczny, 
5) harmonogram spotkań i  plan włączenia społęczności lokalnej w przygotowanie LSR opublikowany zostanie na stronie internetowej www.naszakrajna.org
Na każdym etapie przygotowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju rozpowszechniane będą informacje o współfinansowaniu LSR z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI  W TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU WRAZ Z HARMONOGRAMEM SPOTKAŃ

Informacje o spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru LSR, dotyczących w szczególności analizy potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, analizy SWOT i wyznaczenia celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań w nowo opracowywanej strategii rozwoju, zostaną rozpropagowane w sprawdzony i przyjęty przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA sposób. Informacja i zaproszenie wraz z harmonogramem spotkań umieszczona zostanie na stronie internetowej stowarzyszenia www.naszakrajna.org. Ponadto informacja o spotkaniach/harmonogram ukaże się również w lokalnej gazecie „Wiadomości Krajeńskie” obejmującej swym zasięgiem powiat sępoleński, nakład 4500 sztuk. Informacja do członków stowarzyszenia wysłana zostanie drogą mailową. Ponadto partnerzy publiczni z terenu objętego LSR poproszeni zostaną o zamieszczenie informacji o spotkaniach na swoich stronach internetowych. W każdej gminie wchodzącej w skład LGD odbędzie się jedno spotkanie konsultacyjne.    

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Harmonogram do pobrania: https://www.naszakrajna.org/files/PLAN-W–CZENIA-SPO-ECZNO-CI–W-TWORZENIE-STRATEGII-ROZWOJU-WRAZ-Z-HARMONOGRAMEM-SPOTKA-.pdf

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *