Uwaga!

W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 1/2022 w zakresie tematycznym operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 
Termin składania wniosków: 14/01/2022 – 28/01/2022 r
W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim i przedostatnim dniu naboru tj. 27 i 28 stycznia 2022 r. konsultowanie wniosków może być niedostępne.

SZKOLENIE

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach konkursu 1/2022 zapraszamy na szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Termin szkolenia: 10.01.2022 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie.
Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 07.01.2022 r.

Aneks podpisany

W środę (10 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie aneksów do ,,umów ramowych” zawartych między Zarządem Województwa a LGD. Przedstawicieli grup przywitał marszałek Piotr Całbecki, umowy wręczyła członkini zarządu województwa Aneta Jędrzejewska. Zarząd Stowarzyszenia NASZA KRAJNA podpisał aneks do umowy na realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju zwiększający budżet w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o 417.760 euro (około 1.865.000 mln. zł).  Przekazane środki posłużą wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz wsparciu na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Mogą być one wykorzystane do 2024 roku. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na uruchomienie nowych firm, rozwój firm istniejących, rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywizację mieszkańców terenów wiejskich.

Szkolenie w ramach Konkursów 3/2021, 4/2021, 5/2021

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Podczas szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Szkolenie odbędzie się dnia 12 października 2021 r.
w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6,
II piętro, sala konferencyjna o godzinie 10.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org

Uwaga!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /
Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne..
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Termin, od którego można składać wnioski – 18.10.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 02.11.2021 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce KONKURSY/KONKURSY 1.

Uwaga!

W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenie o naborze wniosków.
Konkurs nr 2/2021 w typie projektu SZOOP: Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Zakres tematyczny projektu: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. 
Termin, od którego można składać wnioski – 30-08-2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 10-09-2021 r.
Więcej infomacji w zakładce KONKURSY.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem grantu zapraszamy na  szkolenie pt. „Projekty grantowe na  wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty”.
Termin szkolenia: 25.08.2021 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej (II p.), ul. Jeziorna 6, Sępólno Krajeńskie.
Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 24.08.2021 r.

Kolejne umowy podpisane

W obecności Dyrektora Wydziału Koordynacji RLKS Bartosza Szymańskiego, Zarząd Stowarzyszenia NASZA KRAJNA reprezentowany przez Prezesa Władysława Szylinga i Wiceprezes Ewę Czapiewską-Siekierka podpisał kolejne umowy o powierzenie grantów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 9/2019. Gmina Sośno, którą reprezentował Wójt Leszek Stroiński oraz Skarbnik Honorata Warmbier realizować będzie projekty: „AKTYWNY SENIOR W TONINKU” – kwota grantu 20.666 zł oraz „AKTYWNY SENIOR W WIELOWICZU” – kwota grantu 27.476 zł.
Fundacja „POZYTYWNA ENERGIA”, którą reprezentowała Monika Winograd realizować będzie projekt – „Aktywizacja społeczno-kulturowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru LGD „Nasza Krajna” – kwota grantu 50.000 zł.