Umowa nr UM_SE.433.1.234.2017

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 
„Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA”

Projekt realizowany będzie w okresie 1.04.2018 r. – 30.06.2023 r. Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną 250 osób wykluczonych poprzez szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, tworzenie klubów młodzieżowych (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, tworzenie warunków do świadczenia usług wzajemnościowych i samopomocowych, przygotowanie liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. W ramach projektu udzielone zostaną minimum 4 granty na aktywizację społeczno-zawodową o łącznej wartości 600 tysięcy złotych (150 tysięcy każdy) oraz minimum 25 grantów na aktywizację społeczną, w tym na kluby młodzieżowe i inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym minimum 14 grantów na kwotę 700 tysięcy złotych oraz na usługi wzajemnościowe i samopomocowe, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej wraz z innymi rozwiązaniami w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej minimum 11 grantów na kwotę 550 tysięcy. Łączna wartość grantów o charakterze aktywizacji społecznej to 1 milion 250 tysięcy złotych (50 tysięcy każdy). Projekt zakłada także racjonalne usprawnienia dla osób biorących udział w projekcie. Wskaźniki zakładane w projekcie: liczba osób pracujących po opuszczeniu programu – 10; liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 18; wskaźnik efektywności społecznej – 86 osób;wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 10 osób. Całkowita wartość projektu- 2.190.542,20 zł, kwota dofinansowania projektu – 1.902.742,20 zł. Projekt zakłada także udział w nim 40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Całkowita wartość projektu to 2 238 520,26 zł, a Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 902 742,20 zł.