LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

KONKURSY

KONKURSY

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
5 maja 2020 r.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
14 maja 2020 roku odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne małych i mikro przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześneniem sposobu działania jak i oferty złożone w konkursie 2/2020.
W wyznaczonym terminie złożony
ch zostało 39 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1 644 154, 88 .
Lista złożonych wnisków o powierzenie grantu:

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 14 kwienia 2020 r.W wyniku przeprowadzonej 7 kwietnia 2020 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr
10/2019 na działanie w zakresie:
Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy: LSR: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne
Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.


POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:  

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):  

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:  Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 14 kwienia 2020 r.W wyniku przeprowadzonej 7 kwietnia 2020 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr
8/2019 na działanie w zakresie:
Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy: LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym,Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.
Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.


POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:  


Dokumentacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 18.12.2020 r. prostująca oczywiste omyłki w uchwałach zatwierdzających listę operacji zgdonych z LSR i operacji wybranych.
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD
:

Dokumentacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 14.05.2021 r. zmieniająca uchway zatwierdzające listę operacji zgdonych z LSR i operacji wybranych.
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD
:

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
14 kwienia 2020 r.W wyniku przeprowadzonej
7 kwietnia 2020 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 9/2019 na działanie w zakresie:
Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy: LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,
Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:  

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):  

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:  


Dokumentacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 14.05.2021 r. zmieniająca uchway zatwierdzające listę operacji zgdonych z LSR i operacji wybranych.
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD
:


POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
30 marca 2020 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
7 kwietnia 2020 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantów w zakresie cel ogólny: Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
, SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne
złożonych w konkursie
10/2019 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
W wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynęły
2 wnioski. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 450 000,00 zł.

cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzicie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelsłciej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
złożonych w konkursie
9/2020 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. W wyznaczonym terminie złożonych zostało 11 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 350 000,00 zł.

cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby mlodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
złożonych w konkursie
8/2019 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
W wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynęł
o 8 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 400 000,00 zł.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
9 marca 2020 r.W wyniku przeprowadzonej
28 lutego 2020 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2020 na działanie w zakresie: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:  


UWAGA!
Zmiana terminu naboru wniosków o powierzenie grantu
w ramach EFRR - konkurs 2/2020.W związku z wnioskami potencjalnych grantobiorców dotyczącymi przedłużenia naboru ze względu na skomplikowaną dokumentację oraz czas potrzebny na zgromadzenie niezbędnych załączników, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przedłuża nabór wniosków na powierzenie grantów w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego
do 16 marca 2020 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 14.02.2020 R.Numer naboru  LGD: 2/2020

Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA
Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU
Termin, od którego można składać wnioski – 02-03-2020
Termin, do którego można składać wnioski –
16-03-2020
Termin rozstrzygnięcia naboru  – II kwartał 2020
II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Biuro Stowarzyszenia NASZA KRAJNA :                      
ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie
W dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30.
III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych
w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.naszakrajna.org i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania
czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków. Zaleca się złożenie 1 egzemplarza w wersji papierowej i jednej wersji elektronicznej formularza wniosku o powierzenie grantu. Ocenie podlega wersja papierowa.
Grantobiorca  może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu.
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez grantobiorcę.
Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura LGD na pierwszej stronie wniosku oraz na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu Grantobiorcy).
IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ  WNIOSEK O POWIERZENIE  GRANTU
Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez:
- mikro i małe przedsiębiorstwa, które mają zrejestrowaną siedzibę, oddział lub filię na obszarze LSR: obszar powiatu sępoleńskiego.
V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT
Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
a)rozbudowę przedsiębiorstwa, poprzez zakup środków trwałych,
b)rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c)działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
d) zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych
e) zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.
Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi.
VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM  DOFINANSOWANIA
Forma wsparcia: refundacja
Wysokość maksymalna grantu wynosi do 70 000 zł i stanowi nie więcej  niż 70% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Całkowita wartość grantu współfinasowanego ze środków EFRR wynosi minimum 10 000 zł i maksymalnie 100 000 zł
Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - w wysokości nie mniejszej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Grant przedsiębiorcy udzielany jest  zgodnie z zasadami pomocy de minimis  opisanymi w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (zał. do ogłoszenia). Kurs EURO niezbędny do  wyliczenia limitu pomocy de minimis na dzień ogłoszenia  naboru wynosi 4,2402 zł
VII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU
W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki adekwatne do zakresu realizowanego projektu:
Wskaźnik produktu:
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (obowiązkowy),
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację (obowiązkowy),
- liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji (RLKS)  (fakultatywny).
Wskaźnik rezultatu:
- liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie (obowiązkowy) lub
- liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie (obowiązkowy),
- wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI8) (RLKS) (fakultatywny).
Horyzontalne wskaźniki produktu:
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (fakultatywny),
- liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (fakultatywny),
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnościami (fakultatywny),
- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne (TIK) (fakultatywny).

VIII.ALOKACJA  ŚRODKÓW  W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi 1 644 154,88zł

IX. WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU
Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu LGD  ma możliwość jednorazowego wezwania Grantobiorcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty wsparcia.
LGD ma obowiązek wezwania Grantobiorcy do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dokumentów:
- niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, w każdej sytuacji, w której po wstępnej weryfikacji wniosku LGD stwierdza, że projekt nie powinien zostać uznany za zgodny z LSR. Obowiązek taki nie dotyczy sytuacji oczywistej, gdy z wniosku jednoznacznie wynika, iż żadne wyjaśnienia ani dokumenty nie są w stanie potwierdzić zgodności projektu z LSR;
Wezwanie w ramach zgodności projektu z LSR możliwe jest wyłącznie  w ramach  tych kryteriów co do których LGD przewidziało możliwość uzupełnienia (Kryteria oceny i wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - kolumna: opis znaczenia kryteriów):
- niezbędnych do ustalenia kwoty wsparcia. W sytuacji, gdy LGD rozważa obniżenie kwoty wsparcia, konieczne jest wezwanie Grantobiorcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie okoliczności leżących u podstawy obniżenia kwoty dofinansowania (chyba, że sytuacja jest oczywista i w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że w danych okolicznościach kwota dofinansowania zostanie obniżona);
- niezbędnych do zweryfikowania deklaracji Grantobiorcy o spełnianiu danego kryterium wyboru projektu, które nie zostało poparte opisem w treści wniosku o powierzenie grantu ani stosownym dokumentem załączonym do wniosku;
- niezbędnych do prawidłowego przyznania ilości punktów, jakie należy przyznać w ramach danego kryterium (np. w związku z niespójnością danych zawartych we wniosku oraz dokumentach do niego załączonych). Nie oznacza to obowiązku wzywania Grantobiorcy do składania wyjaśnień lub dokumentów za każdym razem, gdy przyznaje się liczbę punktów mniejszą niż maksymalna.
Wezwanie o którym mowa nie dotyczy spełnienia warunków formalnych. Nie spełnienie co najmniej jednego warunku formalnego powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Grantobiorca zostaje wezwany do złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru pisma w sprawie złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień, w formie odrębnego pisma, wymagane uzupełnienia w zakresie wskazanym przez LGD. Gdy Grantobiorca nie złoży wyjaśnień lub uzupełnień, wniosek zostanie oceniony na podstawie  złożonych dokumentów.  Wymagana jest zwrotna informacja o odebraniu wezwania.
Wezwanie to może powodować  konieczność  poprawy  wniosku przez  Grantobiorcę. Grantobiorca zobligowany jest do dostarczenia poprawionego wniosku o powierzenie grantu wraz z oświadczeniem, iż poprawiono dokumentację tylko w zakresie zawartym w piśmie wzywającym do złożenia wyjaśnień.
Wezwanie podmiotu do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień  nie wydłuża 60–cio dniowego terminu na dokonanie przez LGD oceny i wyboru

X. ETAPY WERYFIKACJI
Wnioski o powierzenie grantu, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione w następujących etapach:
- weryfikacja wstępna;
- proces decyzyjny - proces oceny i wyboru wniosku o powierzenie grantu (weryfikacja warunków formalnych, weryfikacja zgodności projektu z LSR w tym z RPO WK-P 2014-2020 – warunki merytoryczne, weryfikacja spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, szacowanie wartości grantu).
W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o powierzenie grantu, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę grantu.


XI.  KWALIFIKOWALNOŚĆ  KOSZTÓW
Wszelkie zasady dotyczące kwalifikowalności, które Grantobiorca obowiązkowo musi  stosować, zawierają wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1. Za wydatki kwalifikowalne uznaje się  wydatki spełniające następujące warunki:
a) zostały poniesione po podpisaniu umowy o powierzenie grantu do 31.09.2021 r.,
b) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej (jeśli mają zastosowanie),
c) są zgodne z RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP,
d) zostały uwzględnione we wniosku o powierzenie grantu,
e) zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o powierzenie grantu,
f) są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu,
g) zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
h) zostały należycie udokumentowane,
i) zostały wykazane we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2015 r.,
j) dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców,

2. Wydatki muszą zostać dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. Ponadto, wszystkie wydatki muszą być logicznie ze sobą powiązane i wynikać z zaplanowanych działań.
3. W  ramach realizacji  projektu (grant) w Osi priorytetowej 7 nie ma możliwości rozliczenia kosztów pośrednich.
4. Grantobiorca, który jest zobligowany do udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności jest zobligowany w szczególności do:
1) niezwłocznego, jednakże nie później niż wraz z wnioskiem o płatność rozliczającym dane wydatki, przekazywania osobiście do biura LGD (adres siedziby) w wersji papierowej potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii następujących dokumentów:
a) protokołu postępowania sporządzonego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
b) treść zapytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego, upublicznionych analogicznie do zapytania ofertowego,
c) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej  Grantobiorcy , o ile posiada taką stronę  lub na stronie  zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl ,
d) zebranych ofert handlowych,
e) informacji o wyniku postępowania upublicznionej w taki sam sposób,
w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków,
f) umów z wykonawcą oraz ich zmian, jeżeli wystąpiły,
g) innych dokumentów wskazanych przez LGD;
5. Wszyscy Grantobiorcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach naboru są zobowiązani, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy wdrożeniowej do poddania się kontroli w zakresie i na zasadach określonych w art. 22 ust. 4 i ust. 9-10 ww. ustawy.
6. W zakresie udzielania zamówień publicznych Grantobiorcy zobowiązani są do stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
7. W ramach projektu nie istnieje możliwość zakupu nieruchomości.
8. Ze wsparcia wykluczone są projekty, które zawierają zadania (koszty) związane z  robotami budowlanymi.


XII. KRYTERIA WYBORU
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o:
1. Kryteria oceny i wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany  kryteriów. Dokument ten określa szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze.
2. Warunki uzyskania pozytywnej oceny:
1) Uznanie projektu za zgodny z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa  Kujawsko- Pomorskiego  na lata
2014-2020;
2) Uzyskanie, co najmniej 20 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru.
(Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru: 55 pkt).
Procedury wyboru i oceny Grantobiorców zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 15  do ogłoszenia o naborze wniosków.


XIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK
Podmiotowi składającemu wniosek o powierzenie grantu przysługuje prawo wniesienia odwołania – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników oceny i wyboru projektu  Prawo wniesienia odwołania przysługuje od:
a. negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b. nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, albo
c. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d. ustalonej przez LGD wysokości kwoty wsparcia - innej niż wnioskowana.
Wymogi formalne odwołania:
Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
2) oznaczenie Grantobiorcy;
3) numer wniosku o powierzenie grantu;
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Grantobiorca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
5) wskazanie, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR wraz z uzasadnieniem;
6) wskazanie, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem;
7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
8) podpis Grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy.

Złożenie odwołania w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze  zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania.
Grantobiorca może wycofać odwołanie. Wycofanie odwołania następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu odwołania.
Oświadczenie dla swej skuteczności powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać jednoznaczne stwierdzenie o cofnięciu odwołania.
Grantobiorca składa odwołanie na wzorze udostępnionym przez LGD.


XIV. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFRR

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie internetowej LGD (www.naszakrajna.org) oraz w biurze LGD.  

XV.  TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

1. Termin rozpoczęcia realizacji projektu:
–nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu
–nie później niż  6 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu
2. Termin zakończenia realizacji projektu nie później niż 30 września 2021r.

XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.30.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 531 089 577 lub 884 001 997, w godzinach pracy Biura LGD
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu.

XVII. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:
1.Kryteria oceny i wyboru Grantobiorców  wraz z procedurą  ustalania  lub zmiany kryteriów

2.Wniosek o powierzenie grantu

3.Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu

4. Biznesplan -_tabele  finansowe

5.Oświadczenie o prawie do dysponowaniu  nieruchomością

6.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

7.Oświadczenie o spełnieniu kryteriów mikro/małego przedsiębiorstwa

8. Oświadczenie Grantobiorcy dotyczące pomocy de minimis

9.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10. Instrukcja informacji o de minimis (EFRR)

11.Umowa o powierzenie grantu

12. Wniosek o płatność

13. Zasady udzielenia wsparcia na projekty objęte grantem

14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

15. Procedura wyboru  i oceny  Grantobiorców w ramach projektów grantowych:

• Część A I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020  

• Część A II. Procedura wdrażania projektów  objętych grantem  w ramach RPO WK-P na lata  2014-2020  Dokumnety na etapie rozliczenia projektu grantowego.
Wzór wniosku o płatność projektu grantowego:
Instrukcja do wniosku o płatność:
POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie,
14.02.2020 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
28 lutego 2020 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. złożonych w konkursie 1/2020.
W wyznaczonym terminie złożony
ch zostało 16 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 480.000,00 zł.


UWAGA!
Zmiana terminu naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach EFS.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przedłuża nabór wniosków na powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do
17 lutego 2020 r. w konkursach LGD numer: 8/2019, 9/2019 i 10/2019.
Pozostałe warunki naborów nie ulegają zmianom.
Do informacji o naborach wniosków o powierzenie grantów dodano zaktualizowane ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 31.12.2019 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (dalej: LGD)
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez
podmioty inne niż LGD,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-354/19
Numer konkursu nadany przez LGD: 11/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP):
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy LSR:
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
Przedsięwzięcie LSR:
Rozwój lokalnej infrastruktury
Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)
Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne  i gospodarcze na obszarach  objętych Lokalnymi  Strategiami  Rozwoju

WSTĘP
Ogłoszenie o naborze wniosków (dalej: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2019 poz. 1167), zwanej dalej: ustawą o RLKS.
Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach RPO WK-P zostało wskazanych w „Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w:
• Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania oraz
• „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych” (dalej: Procedura wyboru i oceny),
stanowiących odpowiednio załącznik nr 12 i 13 do Ogłoszenia.

I. INFORMACJE O NABORZE:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Nr konkursu nadany przez LGD: 11/2019).

II. TERMINY:
Termin, od którego można składać wnioski – 30.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.03.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu (poziom LGD oraz IZ) – IV  kw. 2020 r.


Pełna treść ogłoszenia:


XVII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:
1. Kryteria wyboru projektów - Lokalne kryteria wyboru
;
2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020
;
3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
;

5. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P (GWD) ;

6. Instrukcja użytkownika GWD ;
7. Regulamin użytkownika GWD
;
8.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
;
9. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
;
10. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
;
11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu
;
12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność; w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL)
;
13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) - Lokalnej Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA dokument udostępniony na stronie www.naszakrajna.org;
14. Procedura wyboru i oceny pn.: „Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków w ramach Osi 7 RPO WK-P 2014-2020”
;
15.
Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim ;
16. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
;
17. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia)
;
18. Obowiązujące w ramach konkursu warunki udzielenia wsparcia wynikające z zapisów LSR i procedury LGD
.


Dokumenty inne/pomocnicze:

1). Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
;
2). Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
;
3). System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
;
4). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip)
cz.1
5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip)
cz.2
6. Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”
.OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 23.12.2019 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD:
10/2019
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy:
LSR: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/ TYP1 e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne


Termin, od którego można składać wnioski –  13.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski –
17.02.2020 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

Wniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi
150.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfina
nsowanego ze środków EFS wynosi 80 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć na uczestnika, który weźmie udział w działaniach społecznych i zawodowych 12.000,00 zł, na uczestnika który weźmie udział tylko w działaniach społecznych  3800,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
450 000,00 PLN.

Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.
Ogłoszenie:
, aktualna treść ogłoszenia 15.01.2020 r. ; aktualna treść ogłoszenia 28.04.2021 r.:
załączniki do ogłoszenia związane z konkursem:
1. Wzór wniosku o powierzenie grantu
, ;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami
, , , , , , ;
3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu
;
4. Kryteria wyboru projektów
;
5. Lokalne kryteria wyboru
;
6. Procedura wyboru i oceny grantów w ramach LSR (P1)
;
7. Procedura oceny/podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2)
;
8. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu lub innej deklaracji, przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P3)
;
9. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem (P4)
;
10. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o powierzenie grantu (P5)
;
11. Procedura wdrażania grantów w ramach LSR (P6)
;
12. Procedura kontroli
;
13. Katalog maksymalnych stawek
;
14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
;
15. Wzór harmonogramu płatności
;
16. Instrukcja wypełniania wniosku
;
17. Wzór kart oceny wniosków
;
18. Wzór karty weryfikacji wstępnej
;
19. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.
;
20. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08.07.2019 r.
;
21. Efektywność społeczna i zawodowa
;
22. Pomiar efektywności społecznej i zawodowej
;
23. Wzór pełnomocnictwa
;

24.  Standard Indywidualnego Planu Działania .Załączniki dodatkowe:
Oświadczenie o adresie e-mail


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 23.12.2019 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Numer konkursu LGD: 9/2019
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie
Typ projektu SZOOP RPO WK-P: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej.


Termin, od którego można składać wnioski –  13.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski –
17.02.2020 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

Wniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfina
nsowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć 6000,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 350 000,00 PLN.

Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.
Ogłoszenie:
; aktualna treść ogłoszenia 15.01.2020 r. ; aktualna treść ogłoszenia 28.04.2021 r.
załączniki do ogłoszenia związane z konkursem:
1. Wzór wniosku o powierzenie grantu
, ;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami
, , , , , , ;
3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu
;
4. Kryteria wyboru projektów
;
5. Lokalne kryteria wyboru
;
6. Procedura wyboru i oceny grantów w ramach LSR (P1)
;
7. Procedura oceny/podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2)
;
8. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu lub innej deklaracji, przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P3)
;
9. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem (P4)
;
10. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o powierzenie grantu (P5)
;
11. Procedura wdrażania grantów w ramach LSR (P6)
;
12. Procedura kontroli
;
13. Katalog maksymalnych stawek
;
14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
;
15. Wzór harmonogramu płatności
;
16. Instrukcja wypełniania wniosku
;
17. Wzór kart oceny wniosków
;
18. Wzór karty weryfikacji wstępnej
;
19. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.
;
20. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08.07.2019 r.
;
21. Efektywność społeczna i zawodowa
;
2
2. Pomiar efektywności społecznej i zawodowej ;
2
3. Wzór pełnomocnictwa ;


Załączniki dodatkowe:
Oświadczenie o adresie e-mail


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 23.12.2019 R.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 8/2019
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie
TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.


Termin, od którego można składać wnioski –  1
3.01.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski –
17.02.2020 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno KrajeńskieWniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfina
nsowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć 6000,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka
, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
400.000,00 PLN.

Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.

Ogłoszenie: ; aktualna treść ogłoszenia 15.01.2020 r. ; aktualna treść ogłoszenia 28.04.2021 r.
załączniki do ogłoszenia związane z konkursem:

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu , ;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami
, , , , , , ;
3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu
;
4. Kryteria wyboru projektów
;
5. Lokalne kryteria wyboru
;
6. Procedura wyboru i oceny grantów w ramach LSR (P1)
;
7. Procedura oceny/podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2)
;
8. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu lub innej deklaracji, przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P3)
;
9. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem (P4)
;
10. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o powierzenie grantu (P5)
;
11. Procedura wdrażania grantów w ramach LSR (P6)
;
12. Procedura kontroli
;
13. Katalog maksymalnych stawek
;
14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
;
15. Wzór harmonogramu płatności
;
16. Instrukcja wypełniania wniosku
;
17. Wzór kart oceny wniosków
;
18. Wzór karty weryfikacji wstępnej
;
19. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.
;
20. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08.07.2019 r.
;
21. Efektywność społeczna i zawodowa
;
22. Pomiar efektywności społecznej i zawodowej
;
23. Wzór pełnomocnictwa
;
24. Minimalny standard klubu młodzieżowego
.

Załączniki dodatkowe:
Oświadczenie o adresie e-mail


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 16.12.2019 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”


Nr konkursu LGD: 1/2020

Termin składania wniosków: 07/01/2020
r. – 24/01/2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 21,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 480.000,00 zł

Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
, ;
2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
;
3. wzór biznesplanu
, ;
4. instrukcja dodatkowa do biznesplanu
;
5. wzór formularza wniosku o płatność
, , wzór sprawozdania z realizacji biznes planu ;
6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
;
7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
, , , ;
8. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR – zał. 1
;
9. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
;
10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
;
11. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR  wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
;
12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
;
13. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
;
14. Wskaźniki planowane do osiągnięcia
.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
16 grudnia 2019 r.


W wyniku przeprowadzonej
9 grudnia 2019 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 5/2019 na działanie w zakresie: Typu projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Oś Priorytetowa 7 Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:
 
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
28 listopada 2019 r.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
9 grudnia 2019 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projekt SZOOP: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. złożonych w konkursie 5/2019.
W wyznaczonym terminie złożony został 1 wniosek. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1 331 939,40 zł.OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 22.11.2019 r.
KONKURS NR 6/2019


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”


Nr konkursu LGD: 6/2019

Termin składania wniosków: 06/12/2019 – 20/12/2019 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30


Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 500.000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 500.000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania:
a) nie wyższy niż 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
b) 100% - w przypadku pozostałych podmiotów;
c) nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
, , , ;
2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
;
3. wzór biznesplanu
, ;
4. instrukcja dodatkowa do biznesplanu
, arkusz pomocniczy do BP ;
5. wzór formularza wniosku o płatność
, , , ;
6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
;
7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
, , , , , , , , ;
8. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR – zał. 1
;
9. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
;
10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
;
11. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR  wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
;
12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
;
13. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
;
14. Wskaźniki planowane do osiągnięcia
.


Załączniki dodatkowe:
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
, instrukcja do oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa ;
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc deminimis
;
Zgody RODO
, ,

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 30.10.2019 R.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (dalej: LGD)
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez
podmioty inne niż LGD,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)


Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-328/19

Numer konkursu nadany przez LGD: 5/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2010 (dalej: SZOOP):
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich -
w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy LSR:
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
Przedsięwzięcie LSR:
Rozwój lokalnej infrastruktury
Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne  i gospodarcze na obszarach  objętych Lokalnymi  Strategiami  Rozwoju

WSTĘP
Ogłoszenie o naborze wniosków (dalej: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2019 poz. 1167), zwana dalej: ustawą o RLKS.
Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach RPO WK-P zostało wskazanych w „Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR
w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania, jak również w „Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków w ramach osi 7 RPO WK-P 2014-2020” (dalej: Procedura wyboru i oceny), stanowiących odpowiednio załącznik nr 12 i 13 do Ogłoszenia.

I. INFORMACJE O NABORZE:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Nr konkursu nadany przez LGD: 5/2019).

II. TERMINY:
Termin, od którego można składać wnioski – 14.11.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 22.11.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu (poziom LGD oraz IZ) – III  kw. 2020 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA:
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30.


Pełna treśc ogłoszenia:

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:
1. Kryteria wyboru projektu - Kryteria lokalne dla operacji
:
2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020
:
3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
:
4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P (GWD)
:
5. Instrukcja użytkownika GWD
:
6. Regulamin użytkownika GWD
:
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
:
8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
:
9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
:
10. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu
:
11. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie
w systemie SL)
:
12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) - Lokalnej Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
dokument udostępniony na stronie www.naszakrajna.org;:
13. Procedura wyboru i oceny pn.: „Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków w ramach Osi 7 RPO WK-P 2014-2020”
:
14. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim
:
15. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
:
16. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia)
:

Dokumenty inne/pomocnicze:

1) Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
:
2) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
:
3) System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
:
4) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip)
: cz. I , cz. II  
5) Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”
:


Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
23 września 2019 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
18 września 2019 roku, w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące poprawienia oczywistych pomyłek w dokumentacji konkursu 2/2019 i 3/2019.
Protokół z posiedzenia:

Uchwała EFRROW/VII/1/2019:

Uchwała EFRROW/VII/2/2019:

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
9 września 2019 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
18 września 2019 roku o godzinie 13.30, w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące poprawienia oczywistych pomyłek w dokumentacji konkursu 2/2019.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
17 lipca 2019 r.

W wyniku przeprowadzonej 11
lipca 2019 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 4/2019 na działanie w zakresie: Typu projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Oś Priorytetowa 7
Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:
 
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:


Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 12 lipca 2019 r.W wyniku przeprowadzonej 25 czerwca 2019 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr
3/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie tematycznym operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:  Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
12 lipca 2019 r.W wyniku przeprowadzonej
25 czerwca 2019 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie tematycznym operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:  POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
2 lipca 2019 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 11 lipca 2019 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, typ projekt SZOOP: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. złożonych w konkursie 4/2019.
W wyznaczonym terminie złożony
został 1 wniosek. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1 331 939,40 zł.


POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 14 czerwca 2019 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 25 czerwca 2019 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało
6 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 500 000,00 zł.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
14 czerwca 2019 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
25 czerwca 2019 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało 7 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 500 000,00 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 10.05.2019 R.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-285/19
Nr konkursu LGD: 4/2019ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy:
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

Przedsięwzięcie LSR:

Rozwój lokalnej infrastruktury

Oś Priorytetowa 7
Działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy SZOOP:

Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Typ projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

WSTĘP
Ogłoszenie o naborze (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.), zwana dalej: ustawą o RLKS.
Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto, informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w  - Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy działania Stowarzyszenie Nasza Krajna 2016-2023, jak również w PROCEDURZE OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA WRAZ Z PROCEDURĄ PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW w ramach Osi 7 RPO WK-P 2014-2020

I. Informacje o naborze:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (zamiennie LGD) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Numer konkursu 4/2019).

II. Terminy:
Termin, od którego można składać wnioski- 27.05.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski- 11.06.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 roku

III. Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
W dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30

IV. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (zamiennie: GWD/Generator wniosków) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu)  oraz zgodnie z Instrukcją użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców (dalej: Instrukcja użytkownika GWD).
2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, w terminie naboru wskazanym w części II Ogłoszenia.
3. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach:
1
)  egzemplarz: oryginał wniosku + komplet załączników i
2
)  egzemplarz: kopia wniosku + kopia kompletu załączników.
4. Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony osobiście lub przez posłańca lub przez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do biura LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. W celu sprawniejszej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zaleca się składanie wniosków o dofinansowanie projektu w formie papierowej osobiście lub przez posłańca.
5. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.
6. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: (56) 62 18 316.
7. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).
8. Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika GWD, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, które stanowią załączniki do Ogłoszenia o naborze.
9. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 9 do Ogłoszenia, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu oraz w kryteriach wyboru projektu/warunkach udzielenia wsparcia , w zależności od etapu oceny na jakim znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu.
10. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.
11. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o konkursie oraz złożyć w następujący sposób:
• Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame.
• Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.
Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.
12. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.
Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.
13. Kserokopia oryginału wniosku o dofinansowanie projektu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.
14. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:
• logo RPO WK-P;
• cyfra 1 dla oznaczenia pierwszego egzemplarza dokumentacji lub 2 dla oznaczenia drugiego egzemplarza dokumentacji;
• numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
• numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
• numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
• nazwa wnioskodawcy;
• tytuł projektu.
15. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie zawierające: nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, numer naboru, numer projektu (nr projektu nie dotyczy pierwszorazowo złożonych projektów), następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
16. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się
w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.
17. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.
18. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

V. Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu:
Wniosek o dofinansowanie operacji może zostać złożony przez:
- jednostki samorządu terytorialnego,
-samorządowe jednostki organizacyjne,
-organizacje pozarządowe,
-kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

VI. Do kogo ma być skierowany projekt (Grupa docelowa):
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są mieszkańcy obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Lokalnej Grupy działania Stowarzyszenie Nasza Krajna 2016-2023.

VII. Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru
i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana.
Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.
Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.
Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie, tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

VIII. Wskaźniki rezultatu i produktu.
W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:
1. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego wynikającego z SZOOP/LSR:
 liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów – wynika z SZOOP i LSR
definicja wskaźnika: Potencjalna liczba osób korzystających z rewitalizowanych w ramach projektu  obszarów. Pod uwagę bierze się liczbę ludności zamieszkałej na zrewitalizowanych obszarach.
Jednostka miary: osoby
 liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach – wynika z SZOOP
definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty w ramach realizowanego projektu (w trakcie jego realizacji lub do 12 miesięcy po jej zakończeniu).
Jednostka miary: szt.
2. Wskaźniki produktu wynikające z SZOOP/LSR:
 liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach – wynika z SZOOP i LSR
definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę wspartych, w ramach realizowanego projektu, obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach. Obiekt infrastruktury (obiekt budowlany) – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
Jednostka miary: szt.
 powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – wynika z SZOOP
definicja wskaźnika: Wskaźnik monitoruje powierzchnię obszaru objętego projektem. Liczony jest jako powierzchnia terenu na jakim prowadzone są działania związane z realizacją projektu. W przypadku, w którym rewitalizacją objęty jest budynek, powierzchnia obszaru objętego rewitalizacja odpowiada powierzchni działki, na której stoi budynek.
Jednostka miary: ha
 długość przebudowanych dróg gminnych  – wynika z SZOOP
definicja wskaźnika: Długość połączenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na odcinku którego wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagające zmiany granic pasa drogowego.
Jednostka miary: km
3. Wskaźniki horyzontalne odnoszące się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach:
liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  definicja wskaźnika: Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi. Jako obiekty rozumie się obiekty budowlane, czyli konstrukcje połączone z gruntem
w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty dostosowane w projektach ogólnodostępnych, jak i dedykowanych.
Jednostka miary: szt.
liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych                   

definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych, tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi). Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt. Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj wsparcia, w tym również np.  uczniowie nabywający kompetencje w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika według programów, osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych.
Jednostka miary: osoby
 liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami
definicja wskaźnika: Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom
z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Oznacza także możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów
w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.
Jednostka miary: szt.
 liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne
definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania upowszechniające wykorzystanie TIK. Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT Information and Communications Technology) należy rozumieć technologie pozyskiwania/produkcji, gromadzenia/przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących; działania edukacyjne i szkoleniowe. W przypadku, gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku, gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.
Jednostka miary: szt.
Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonego w Warunkach udzielenia wsparcia stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

IX. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 1 331 939,40 zł

X. Forma wsparcia:
Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

XI. Poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna i minimalna wartość projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

XII. Etapy weryfikacji.
Wnioski o dofinansowanie projektów, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane, zgodnie z ustawą o RLKS, PROCEDURĄ OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA WRAZ Z PROCEDURĄ PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW w ramach Osi 7 RPO WK-P 2014-2020, Systemem oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (patrz: rozdział 5 Systemu oraz zał. nr 1 i 8 do Systemu) w następujących etapach:
Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:
− W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków
o dofinansowanie na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD przekazuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie pisemną informację o wyniku oceny zgodności operacji z LSR lub wynikach wyboru (także negatywnego), w tym oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów przyznanych za poszczególne kryteria wyboru operacji. LGD informuje w piśmie także o kwocie wsparcia, a w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana – również uzasadnienie wysokości tej kwoty oraz przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji (oryginały) wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji (oryginały i /lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
− jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu
lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie nie wydłuża terminu na wybór projektów,
− Szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zostały opisane w Procedurze oceny i wyboru projektów w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFRR (oś 7) - załączniku 14 do niniejszego Ogłoszenia.

Weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia dokonywana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
Weryfikacja z Warunkami udzielenia wsparcia dokonywana przez  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
− Weryfikacja zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
− Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach naboru (w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).
− Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków o dofinansowanie projektów w terminie 85 dni roboczych.
− Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił Warunki udzielenia wsparcia, umowę o   dofinansowanie.   Umowa   określać   będzie   zasady   realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

XIII. Kryteria Wyboru Projektów
LGD  Stowarzyszenie NASZA KRAJNA dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia oraz są opublikowane na stronie internetowej: www.naszakrajna.org
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu wynosi 15 punktów.
Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia, zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielania wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

XIV. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.
ETAP OCENY I WYBORU PRZEZ LGD
Wnioskodawcy, w odniesieniu do oceny i wyboru dokonanego przez LGD,  przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 22 ustawy o RLKS. Protest może być złożony po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach oceny i wyboru projektu.
Wnioskodawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny i wyboru projektu.
Protest przysługuje od:
- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo;
- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;
- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym
w Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu);
- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnoszony jest do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem LGD.
Wymogi formalne protestu - protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów,  z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem  [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów oceny projektów];
5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
6) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa jednokrotnie wnioskodawcę do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 8.
Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej na poziomie LGD, w tym autokontroli dokonywanej przez LGD,  zostały uregulowane w Procedurze oceny i  wyboru projektów  w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFRR (oś 7).
Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej, w tym rozpatrzenia protestu przez ZW po autokontroli zostały uregulowanie w załączniku nr 8 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-2014-2020 w ramach RLKS”.

ETAP WERYFIKACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ ZARZAD WOJEWÓDZTWA
Na etapie weryfikacji przeprowadzanej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ZW) Wnioskodawca może złożyć protest od negatywnej oceny projektu w zakresie zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
Protest wnoszony jest do Departamentu Funduszy Europejskich za pośrednictwem Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wymogi formalne protestu - protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
4) wskazanie warunków udzielenia wsparcia, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych warunków udzielenia wsparcia];
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, Departament Funduszy Europejskich wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 6.
Procedura odwoławcza od odmowy udzielenia wsparcia przebiega analogicznie jak w przypadku procedury odwoławczej przewidzianej dla konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO. Odpowiednie zastosowanie mają zapisy załącznika nr 6 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

XV. Umowa o dofinansowanie
Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisania umowy zostały przedstawione
w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 11 do Ogłoszenia.

XVI. Pytania i odpowiedzi:
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie internetowej  www.naszakrajna.org


XVII. Załączniki do ogłoszenia:
1. Kryteria wyboru projektu
;
2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014- 2020
;
3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
;
4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P
;
5. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców
;
6. Regulamin użytkownika GWD
;
7. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1]
;
8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2]
(zip);
9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
;
10. Informacja dotycząca spełnienia Lokalnych Kryteriów Wyboru zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju
;
11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu
(zip);
12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL)
;
13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
;
14. PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA WRAZ Z PROCEDURĄ PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW w ramach Osi 7 RPO WK-P 2014-2020
;
15. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim
;
16. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
;
17. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych
.

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.
[2]  Jw.

Dokumenty pomocnicze:
• Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ
;
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
;
• System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
;
• Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
, .
• Interpretacja Departamentu Regionalnego z dn. 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach działania 7.1”
.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 29.04.2019 R.
KONKURS NR 3/201
9

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2019

Termin składania wniosków: 14/05/2019 – 28/05/2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30


Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Decyzyjną LGD/

Limit środków w ramach naboru: 500.000,00 zł

Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych –
63,63% kosztów kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty – do 80% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki produktu
:
2. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
: ,
3. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
:
4. wzór formularza wniosku o płatność
: ,
5. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
:
6. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
: , , , , , ,
7. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR
:
8. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
:
9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
:
10. lokalne kryteria wyboru operacji
:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 29.04.2019 R.
KONKURS NR 2/2019


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2019

Termin składania wniosków: 14/05/2019 – 28/05/2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30


Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Decyzyjną LGD/

Limit środków w ramach naboru: 500.000,00 zł

Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych –
63,63% kosztów kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty – do 80% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki produktu
:
2. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
: ,
3. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
:
4. wzór formularza wniosku o płatność
: ,
5. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
:
6. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
: , , , , , ,
7. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR
:
8. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
:
9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
:
10. lokalne kryteria wyboru operacji
:

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
23 kwietnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonej 1
7 kwietnia 2019 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2019 na działanie w zakresie: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:  


POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
9 kwietnia 2019 r.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
17 kwietnia 2019 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało
9 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 540 000,00 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 04.03.2019 R.
KONKURS NR
1/2019


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”


Nr konkursu LGD:
1/2019

Termin składania wniosków: 1
8/03/2019 – 01/04/2019 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30


Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 21,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru:
540.000,00 zł

Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
, ;
2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
;
3. wzór biznesplanu
, ;
4. instrukcja dodatkowa do biznesplanu
;
5. wzór formularza wniosku o płatność
, ;
6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
;
7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
, ,, ;
8. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR – zał. 1
;
9. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
;
10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
;
11. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR  wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
;
12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
;
13. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
;
14. Wskaźniki planowane do osiągnięcia
.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 2
9 stycznia 2019 r.


W wyniku przeprowadzonej 22 stycznia 2019 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr
5/2018 na działanie w zakresie:
Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
,
Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru
.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:  

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):
 
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:  

4. Wzór
odwołania:

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
29 stycznia 2019 r.


W wyniku przeprowadzonej 22 stycznia 2019 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2018 na działanie w zakresie:
Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
,
Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.
DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):  

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:  

4. Wzór
odwołania:

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 9 stycznia 2019 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 22 stycznia 2019 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantów w zakresie cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzicie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelsłciej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji
społecznej
złożonych w konkursie 5/2018 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. W wyznaczonym terminie złożone zostały 4 wnioski. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 200 000,00 zł.
Podczas posiedzenia
rozpatrzona zostanie informacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na temat protestu złożonego przez wnioskodawcę w konkursie nr 2/2018.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
9 stycznia 2019 r.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
22 stycznia 2019 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantów w zakresie cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby mlodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.:
rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

złożonych w konkursie 3/2018 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
W wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynęły 4 wnioski. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 200 000,00 zł.


INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW W KONKURSIE NR 4/2018


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr 4/2018 nie wpłynął żaden wniosek o powierzenie grantu.
ZAKRES
EM TEMATYCZNYM PROJEKTU BYŁO:
Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne

UWAGA!
Zmiana terminu naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach EFS.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przedłuża nabór wniosków na powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do 7 grudnia 2018 r. w konkursach LGD numer: 3/2018, 4/2018 i 5/2018.
Pozostałe warunki naborów nie ulegają zmianom.
Do informacji o naborach wniosków o powierzenie grantów dodano zaktualizowane ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 29.10.2018 R.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD:
3/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego


Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców


SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.Termin, od którego można składać wnioski –  12.11.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 26.11.2018 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie


Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
Oś 11: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowa
lnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć
6000,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200.000,00 PLN.

Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.
Ogłoszenie:
, zaktualizowne ogłoszenie:
załączniki do ogłoszenia związane z konkursem:
1. Wzór wniosku o dofinansowanie:
,  budżet: ,  instrukacja wypełniania wniosku, materiał pomocniczy:
2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu:

4. Kryteria wyboru projektów:

5. Lokalne kryteria wyboru:

6. Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1):

7. Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P
4):
8. Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P
3):
9. Katalog maksymalnych stawek:

10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia NASZA KRAJNA:

11. Wzór harmonogramu płatności:

12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020:

13.  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (24.10.2016 r.):

14. Spo
sób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej:
15. Pomiar efektywności spo
łecznej i zatrudnieniowej:
16. Minimalne standardy klubu młodzieżowego:

1
7. Oświadczenie o wyodrębnionym adresie e-mail:


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 29.10.2018 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD:
4/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:


Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego


Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców


SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczneTermin, od którego można składać wnioski –  12.11.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 26.11.2018 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie


Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
Oś 11: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowa
lnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi
150.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi
80 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć na uczestnika, który weźmie udział w działaniach społecznych i zawodowych 11.500,00 zł, na uczestnika który weźmie udział tylko w działaniach społecznych 3200,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
150.000,00 PLN.

Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.
Ogłoszenie:
, zaktualizowane ogłoszenie:
załączniki do ogłoszenia związane z konkursem:
1. Wzór wniosku o dofinansowanie:
 ,  budżet: ,  instrukacja wypełniania wniosku, materiał pomocniczy
2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu:

4. Kryteria wyboru projektów:

5. Lokalne kryteria wyboru:

6. Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1):

7. Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P
3):
8. Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej  dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P
4):
9. Katalog maksymalnych stawek:

10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia NASZA KRAJNA:

11. Wzór harmonogramu płatności:

12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020:

13.  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (24.10.2016 r.):

14. Spo
sób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej:
15. Pomiar efektywności spo
łecznej i zatrudnieniowej:
16. Oświadczenie o wyodrębnionym adresie e-mail:


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 29.10.2018 R.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 5/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego


Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców


SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.


Termin, od którego można składać wnioski –  12.11.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 26.11.2018 r.


Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie


Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
Oś 11: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).


Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć 5250,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200.000,00 PLN.


Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.

Ogłoszenie
: , zaktualizowane ogłoszenie:
załączniki do ogłoszenia związane z konkursem:
1. Wzór wniosku o dofinansowanie: ,  budżet: ,  instrukacja wypełniania wniosku, materiał pomocniczy:
2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
:
3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu
:
4. Kryteria wyboru projektów
:
5. Lokalne kryteria wyboru
:
6. Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)
:
7. Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P
3):
8. Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej  dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P
4):
9. Katalog maksymalnych stawek
:
10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
:
11. Wzór harmonogramu płatności
:
12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020
:
13.  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (24.10.2016 r.)
:
14. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej:

15. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej:

16.
Oświadczenie o wyodrębnionym adresie e-mail:


POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
24 października 2018 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
5 listopada 2018 roku o godzinie 14.30, w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące dokonania autokontroli, tj. rozpatrzenia protestów, które zostały złożone w biurze LGD przez Wnioskodawców konkursu 2/2018.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 17 października 2018 r.
W wyniku przeprowadzonej 1
1 października 2018 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2018 na działanie w zakresie: Typu projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Oś Priorytetowa 7
Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

W dniu dzisiejszym dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:  

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):
 
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:  

4. Wzór protestu:

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
17 października 2018 r.
W wyniku przeprowadzonej
10 października 2018 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2018 na działanie w zakresie: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu dzisiejszym dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):  

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:  

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 26 września 2018 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 1
1 października 2018 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Typu projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Oś Priorytetowa 7
Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
W wyznaczonym terminie złożon
e zostały 2 wnioski. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1 172 077,44 zł zł.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
26 września 2018 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
10 października 2018 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało 1
2 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 600 000,00 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 06.08.2018 R.
LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-222/18

Nr konkursu LGD: 1/2018


ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy:
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR:
Rozwój lokalnej infrastruktury

Typ projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7
Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

WSTĘP
Ogłoszenie o naborze (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. tj. 2018, poz. 140), zwana dalej: ustawą o RLKS.
Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu.

I. Informacje o naborze:
LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Numer konkursu 1/2018).


II. Terminy:
Termin, od którego można składać wnioski- 21.08.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski- 06.09.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2019 roku

III. Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
W dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

IV. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (zamiennie: GWD/Generator wniosków) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu)  oraz zgodnie z Instrukcją użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców (dalej: Instrukcja użytkownika GWD).
2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, w terminie naboru.
3. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach:
1
).  egzemplarz: oryginał wniosku + komplet załączników i
2
).  egzemplarz: kopia wniosku + kopia kompletu załączników.
4. Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony osobiście lub przez posłańca lub przez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do biura LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
W celu sprawniejszej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zaleca się składanie wniosków o dofinansowanie projektu w formie papierowej osobiście lub przez posłańca.
5. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.
6. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: (56) 62 18 316.
7. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).
8. Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika GWD, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, które stanowią załączniki do Ogłoszenia o naborze.
9. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik do Ogłoszenia, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu oraz w kryteriach wyboru projektu/warunkach udzielenia wsparcia
[1], w zależności od etapu oceny na jakim znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu.
10. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.
11. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o konkursie oraz złożyć w następujący sposób:
• Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame.
• Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.
Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.
12. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.
Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.
13. Kserokopia oryginału wniosku o dofinansowanie projektu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.
14. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:
• logo RPO WK-P;
• cyfra 1 dla oznaczenia pierwszego egzemplarza dokumentacji lub 2 dla oznaczenia drugiego egzemplarza dokumentacji;
• numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
• numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
• numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
• nazwa wnioskodawcy;
• tytuł projektu.
15. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie zawierające: nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, numer naboru, numer projektu (nr projektu nie dotyczy pierwszorazowo złożonych projektów), następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
16. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.
17. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.
18. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

V. Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu:
Wniosek o dofinansowanie operacji może zostać złożony przez:
- jednostki samorządu terytorialnego,
-samorządowe jednostki organizacyjne,
-organizacje pozarządowe,
-kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

VI. Do kogo ma być skierowany projekt (Grupa docelowa):
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA na lata 2014-2020.

VII. Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.
Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.
Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.
Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać i być powiązane ze zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do realizacji działaniami objętymi wsparciem EFS. W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie.


VIII. Wskaźniki rezultatu i produktu.
W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
- liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów;
- liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach (RLKS).

Wskaźnik produktu:
- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach;
- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (RLKS);
- długość przebudowanych dróg gminnych(RLKS);
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień dla osób z   niepełnosprawnościami;
- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne.

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonego w Warunkach udzielenia wsparcia stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

IX. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 1 172 077,44 zł

X. Forma wsparcia:
Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

XI. Poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna i minimalna wartość projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% [2] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

XII. Etapy weryfikacji
Wnioski o dofinansowanie projektów, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane, zgodnie z ustawą o RLKS, Procedurą oceny i wyboru projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Systemem oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (patrz: rozdział 5 Systemu oraz zał. nr 1 i 8 do Systemu) oraz Podręcznikiem dla LGD, stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego Ogłoszenia w następujących etapach:

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:
− w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinansowania;
− jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie wydłuża termin na wybór projektów o 7 dni (do 52 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie);
− w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru projektów LGD przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów wybranych.
− szczegółowe zasady oceny i wybory projektów zostały opisane w załączniku do niniejszego Ogłoszenia, tj. Podręczniku dla LGD część 2 (rozdział VIII.5.).

Weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia dokonywana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
− Weryfikacja zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO              WK-P. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
− Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach naboru (w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).
− Zarząd Województwa dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków o dofinansowanie projektu w terminie do 85 dni roboczych.
− Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
− Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił warunki udzielenia wsparcia, umowę o   dofinansowanie.   Umowa   określać   będzie   zasady   realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XIII. Kryteria Wyboru Projektów
LGD  Stowarzyszenie NASZA KRAJNA dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu wynosi 15 punktów.
Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

XIV. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu przez LGD, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. tj. 2018 poz. 140). Protest może być złożony po każdym etapie oceny projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji.
Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny.
Na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD protest przysługuje od:
- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo;
- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;
- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW;
Okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Podstawą wniesienia protestu musi być zarzut w zakresie niezgadzania się wnioskodawcy z oceną operacji w ramach kryteriów wyboru operacji/warunków udzielenia wsparcia ( w zależności od etapu oceny na jakim znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu), wraz ze stosownym uzasadnieniem.
albo
- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Na etapie weryfikacji przeprowadzanej przez ZW Wnioskodawca może złożyć protest od negatywnej oceny projektu w zakresie zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Na etapie weryfikacji projektu przez LGD protest wnoszony jest do Departamentu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem LGD, natomiast na etapie weryfikacji przez ZW protest wnoszony jest do Departamentu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów/warunków udzielenia wsparcia, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów oceny projektów czy też warunków udzielenia wsparcia];
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
Ponadto (jeśli dotyczy):
7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
8) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
9) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z oceną operacji w ramach warunków udzielenia wsparcia wraz ze stosownym uzasadnieniem.
W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, Departament Rozwoju Regionalnego wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej zostały uregulowane w załączniku nr 8 „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS” do Systemu oceny projektów.

XV. Umowa o dofinansowanie
Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisania umowy zostały przedstawione w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do Ogłoszenia.

XVI. Pytania i odpowiedzi:
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie internetowej  www.naszakrajna.org

XVII. Załączniki do ogłoszenia:
1. Kryteria wyboru projektu
;
2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014- 2020
;
3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
;
4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P
;
5. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców
;
6. Regulamin użytkownika GWD
;
7. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [
3] ;
8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [
4] (.zip) ;
9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
;
10. Informacja dotycząca spełnienia Lokalnych Kryteriów Wyboru zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju
;
11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu
(.zip) ;
12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL)
;
13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia NASZA KRAJNA - do pobrania na stronie: www.naszakrajna.org w zakładce "Dokumenty do pobrania"
;
14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - do pobrania na stronie: www.naszakrajna.org ;
15. Podręcznik dla LGD cześć 2
;
16. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim
;
17. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”
;
18. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
.
 
Dokumenty pomocnicze:
• Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ
;
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
;
• System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
;
• Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
(.zip) .


[1] Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych LGD oraz projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD  w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia (dalej: Warunki udzielenia wsparcia). Warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik do Uchwały Nr 14/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 22 stycznia 2018 r.

[2]
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR.
[
3] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.
[
4]  Jw.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 06.08.2018 R.
KONKURS NR 2/2018


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: 21/08/2018 – 06/09/2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30


Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  
9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 1
0 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 1
1 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 21,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/


Limit środków w ramach naboru: 600.000,00 zł

Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
, ;
2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
;
3. wzór biznesplanu
, ;
4. instrukcja dodatkowa do biznesplanu
;
5. wzór formularza wniosku o płatność , ;
6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność ;
7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami , ,, ;
8. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR – zał. 1 ;
9. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia ;
1
0. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji ;
1
1. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR  wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ;
1
2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ;
1
3. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ;
1
4. Wskaźniki planowane do osiągnięcia .

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
21 maja 2018 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
21 maja 2018 roku, w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące zmian w umowie o przyznanie pomocy gminie Sośno w konkursie 3/2017.
Protokół z posiedzenia:

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 14 maja 2018 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 21 maja 2018 roku o godzinie 14.00, w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące wniosku beneficjenta o zmianę umowy o przyznanie pomocy, konkurs 3/2017.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 13 listopada 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 7 listopada 2017 roku, w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące poprawienia oczywistych pomyłek w dokumentacji konkursu 2/2017 i 3/2017.
Protokół z posiedzenia:

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 30 października 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 7 listopada 2017 roku o godzinie 9.00, w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące poprawienia oczywistych pomyłek w dokumentacji konkursu 2/2017 i 3/2017.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 18 września 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 15 września 2017 roku, w Sępólnie Krajeńskim odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące poprawienia oczywistych pomyłek w dokumentacji konkursu 1/2017.
Protokół z posiedzenia:

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 8 września 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 15 września 2017 roku o godzinie 9.00, w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące poprawienia oczywistych pomyłek w dokumentacji konkursu 1/2017.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 23 sierpnia 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 28 sierpnia 2017 roku o godzinie 9.00, w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące dokonania autokontroli, tj. rozpatrzenia protestów, które zostały złożone w biurze LGD przez Wnioskodawców konkursu 2/2017.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 7 sierpnia 2017 r.W wyniku przeprowadzonej 31 lipca 2017 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2017 na działanie w zakresie: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu dzisiejszym dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.


DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły: , korekta protokołu
4. Wzór protestu:

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 3 sierpnia 2017 r.W wyniku przeprowadzonej 28 lipca 2017 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 3/2017 na działanie w zakresie „budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.


DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):  
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:
 , korekta protokołu:
4. Wzór protestu:  

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 20 lipca 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 28 lipca 2017 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało 1
0 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1.260.000,00 zł.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 31 lipca 2017 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało 11 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi:
1.020.000,00 zł.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 7 lipca 2017 r.


W wyniku przeprowadzonej 30 czerwca 2017 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.


DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków)
:
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły
:
4. Wzór protestu
:


POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 22 czerwca 2017 r.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 30 czerwca 2017 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało 11 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 780 000,00 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 12.06.2017 R.
KONKURS NR 3/2017
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2017


Termin składania wniosków: 27/06/2017 – 14/07/2017 r.


Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30


Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja


Zakres tematyczny operacji:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 25,00 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Decyzyjną LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1.260.000,00 zł


Intensywność pomocy: jednostki sektora finansów publicznych –63,63% kosztów kwalifikowalnych,

pozostałe podmioty – do 80% kosztów kwalifikowalnych


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577 lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki produktu:
2. wzór formularza wniosku o przyznanie pomoc
y:
3. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
:
4. wzór formularza wniosku o płatność
:
5. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
:
6. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
: ; ; ; ;
7. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR
:
8. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
:
9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
:
10. lokalne kryteria wyboru operacji
:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 12.06.2017 R.
KONKURS NR 2/2017
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2017

Termin składania wniosków: 27/06/2017 – 14/07/2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30


Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 13 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 14 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Decyzyjną LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1.020.000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Intensywność pomocy 70% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577 lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki produktu:
2. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
:
3. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
:
4. wzór biznesplanu
:
5. instrukcja dodatkowa do biznesplanu
:
6. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
:
7. zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
:
8. wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
:
9. wzór formularza wniosku o płatność
:
10. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
:
11. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
: , , , ,
12. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR
:
13. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
:
14. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
:
15. lokalne kryteria wyboru operacji
:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 22.05.2017 r.
KONKURS NR 1/2017


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2017

Termin składania wniosków: 05/06/2017 – 20/06/2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 11  do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 13 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 21,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Decyzyjną LGD/

Limit środków w ramach naboru: 780.000,00 zł


Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki produktu:
2.
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy:
3.
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:
4.
Wzór biznesplanu:
5.
Instrukcja dodatkowa do biznesplanu:
6.
Wzór formularza wniosku o płatność:
7.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:
8.
Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty:
9.
Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami:
10.
Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR:
11.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:
12.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
13.
Lokalne kryteria wyboru operacji;

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego