LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

KONKURSY 1

KONKURSY

03.04.2023 r

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNADnia 2
9 marca 2023 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone uusunięciu braków w dokumentacji konkursowej dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, zakres tematyczny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie" złożonych w konkursie nr 3/2022 oraz zmianom w uchwałach dotyczących grantów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - konkurs 2/2021.
Protokół z posiedzenia:

Uchwała nr EFRROW/I
I/2/2023 Lista operacji wybranych w konkursie 3/2022:
Uchwała nr EF
EFRR/II/1/2023 Lista operacji wybranych w konkursie 2/2021:

21.03.2023 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNAStowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 2
9 marca 2023 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone usunięciu braków w dokumentacji konkursowej dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, zakres tematyczny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie" złożonych w konkursie nr 3/2022 oraz zmianom w uchwałach dotyczących grantów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - konkurs 2/2021.

30.01.2023 r

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA


Dnia
25 stycznia 2023 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone usunięciu braków w dokumentacji konkursowej dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonych w konkursie nr 2/2022.

Protokół z posiedzenia:

Uchwała nr EFRR
OW/I/4/2023 Lista operacji zgodnych z LSR:
Uchwała nr
EFRROW/I/4/2023 Lista operacji wybranych:

12.01.2023 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNAStowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
25 stycznia 2022 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone usunięciu braków w dokumentacji konkursowej dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonych w konkursie nr 2/2022.

14.12.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,


W wyniku przeprowadzonej 1
2 grudnia 2022 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 4/2022 na działanie w zakresie: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:  


28.11.2022 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
12 grudnia 2022 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ocenie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonych w konkursie nr 4/2022.


2022-09-30

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA


W wyniku przeprowadzonej
23 września 2022 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 6/2022 na działanie w zakresie:
Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy: LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym,Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.
Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia
odwołania od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

2022-09-30

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA


W wyniku przeprowadzonej
23 września 2022 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 5/2022 na działanie w zakresie:
Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy: LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,
Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia
odwołania od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:


2022-09-30

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA


W wyniku przeprowadzonej
23 września 2022 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2022 na działanie w zakresie:
Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy: LSR: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne
Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia
odwołania od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):
 
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:  

16.09.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”


Nr konkursu LGD:
4/2022

Termin składania wniosków:
03/10/2022
18/10/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.
osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku).

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
zostały określone w załączniku nr  7 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji
stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
20,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru:
€142 221,57  

(568 886,28 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł = 1 €)

limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW
Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł (nie dotyczy
jednostki sektora finansów publicznych

Maksymalny poziom dofinansowania:
jednostki sektora finansów publicznych nie wyższy niż 63 ,63% kosztów kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty
nie wyższy niż  80% kosztów kwalifikowalnych


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577 lub 884 001 997


Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

3. Wzór formularza wniosku o płatność:

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

5. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami:

6. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR zał. 1:  

7. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:
8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

9. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:  

10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

11. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

12. Wskaźniki planowane do osiągnięcia:

14.09.2022 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
23 września 2022 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantów w zakresie cel ogólny: Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne
złożonych w konkursie
4/2022 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
W wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynęły 2 wnioski. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi:
200.688,00  zł.

cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzicie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelsłciej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
złożonych w konkursie
6/2022 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. W wyznaczonym terminie złożono 3 wnioski. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 81.424,20 zł.

cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby mlodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
złożonych w konkursie
5/2022 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
W wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynęł
y 4 wnioski. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 100.000,00 zł.19.08.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,W wyniku przeprowadzonej
18 sierpnia 2022 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 3/2022 na działanie w zakresie: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:
 

02.08.2022 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNAStowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 1
8 sierpnia 2022 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone usunięciu braków w dokumentacji poświęconej ocenie wniosków o przyznanie pomocy realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonych w konkursie nr 3/2022.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 25.07.2022 R.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer konkursu LGD:
6/2022
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie
TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Termin, od którego można składać wnioski –  
08.08.2022 r.
Termin, do którego można składać wnioski –
22.08.2022 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

Wniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć 6000,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
100.000,00 zł.

Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.

Ogłoszenie:
.
załączniki do ogłoszenia związane z konkursem:

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu:
, ;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami:
, , , , , , , , ;
3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu:
;
4. Kryteria wyboru projektów:
;
5. Lokalne kryteria wyboru:
;
6. Procedura wyboru i oceny grantów w ramach LSR (P1):
;
7. Procedura oceny/podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2):
;
8. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu lub innej deklaracji, przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P3):
;
9. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem (P4):
;
10. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o powierzenie grantu (P5):
;
11. Procedura wdrażania grantów w ramach LSR (P6):
;
12. Procedura kontroli:
;
13. Katalog maksymalnych stawek:
;
14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Stowarzyszenia NASZA KRAJNA:
;
15. Wzór harmonogramu płatności:
;
16. Instrukcja wypełniania wniosku:
;
17. Wzór kart oceny wniosków:
;
18. Wzór karty weryfikacji wstępnej:
;
19. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.:
;
20. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08.07.2019 r.:
;
21. Efektywność społeczna i zawodowa":
;
22. Pomiar efektywności społecznej i zawodowej:
;
23. Wzór pełnomocnictwa:
;
24. Minimalny standard klubu młodzieżowego:
.

Załączniki dodatkowe:
Oświadczenie o adresie e-mail:
.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 25.07.2022 R.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer konkursu LGD:
5/2022
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie
Typ projektu SZOOP RPO WK-P: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej.Termin, od którego można składać wnioski –  
08.08.2022 r.
Termin, do którego można składać wnioski –
22.08.2022 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

Wniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć 6000,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
81 424,20 zł.

Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.

Ogłoszenie:
.
załączniki do ogłoszenia związane z konkursem:
1. Wzór wniosku o powierzenie grantu:
, ;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami:
, , , , , , , , ;
3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu:
;
4. Kryteria wyboru projektów:
;
5. Lokalne kryteria wyboru:
;
6. Procedura wyboru i oceny grantów w ramach LSR (P1):
;
7. Procedura oceny/podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2):
;
8. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu lub innej deklaracji, przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P3):
;
9. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem (P4):
;
10. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o powierzenie grantu (P5):
;
11. Procedura wdrażania grantów w ramach LSR (P6):
;
12. Procedura kontroli:
;
13. Katalog maksymalnych stawek:
;
14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Stowarzyszenia NASZA KRAJNA:
;
15. Wzór harmonogramu płatności:
;
16. Instrukcja wypełniania wniosku:
;
17. Wzór kart oceny wniosków:
;
18. Wzór karty weryfikacji wstępnej:
;
19. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2021 r.:
;
20. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08.07.2019 r.:
;
21. Efektywność społeczna i zawodowa:
;
22. Pomiar efektywności społecznej i zawodowej:
;
23. Wzór pełnomocnictwa:
.


Załączniki dodatkowe:
Oświadczenie o adresie e-mail:
.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 25.07.2022 R.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer konkursu LGD:
4/2022
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy:
LSR: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/ TYP1 e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne
Termin, od którego można składać wnioski –  
08.08.2022 r.
Termin, do którego można składać wnioski –
22.08.2022 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

Wniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 150.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 80 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć na uczestnika, który weźmie udział w działaniach społecznych i zawodowych 12.000,00 zł, na uczestnika który weźmie udział tylko w działaniach społecznych  
4100,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
200 688,00 PLN.

Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.
Ogłoszenie:
;
załączniki d o ogłoszenia związane z konkursem:
1. Wzór wniosku o powierzenie grantu:
, ;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami:
, , , , , , , , ;
3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu:
;
4. Kryteria wyboru projektów:
;
5. Lokalne kryteria wyboru:
;
6. Procedura wyboru i oceny grantów w ramach LSR (P1):
;
7. Procedura oceny/podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2):
;
8. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu lub innej deklaracji, przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P3):
;
9. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem (P4):
;
10. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o powierzenie grantu (P5):
;
11. Procedura wdrażania grantów w ramach LSR (P6):
;
12. Procedura kontroli:
;
13. Katalog maksymalnych stawek:
;
14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Stowarzyszenia NASZA KRAJNA:
;
15. Wzór harmonogramu płatności:
;
16. Instrukcja wypełniania wniosku:
;
17. Wzór kart oceny wniosków:
;
18. Wzór karty weryfikacji wstępnej:
;
19. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2021 r.:
;
20. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08.07.2019 r.:
;
21. Efektywność społeczna i zawodowa:
;
22. Pomiar efektywności społecznej i zawodowej:
;
23. Wzór pełnomocnictwa:
;
24.  Standard Indywidualnego Planu Działania:
.

Załączniki dodatkowe:
Oświadczenie o adresie e-mail:
.


13.07.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

Dnia 13 lipca 2022 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone usunięciu braków w dokumentacji poświęconej ocenie wniosków o przyznanie pomocy realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonych w konkursie nr 1/2022.

Protokół z posiedzenia:
Uchwała nr EFRR/I
V/1/2022:

05.07.2022 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNAStowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
13 lipca 2022 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone usunięciu braków w dokumentacji poświęconej ocenie wniosków o przyznanie pomocy realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonych w konkursie nr 1/2022.


28.06.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,


W wyniku przeprowadzonej
20 czerwca 2022 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2022 na działanie w zakresie: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:
 

07.06.2022 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
20 czerwca 2022 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ocenie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonych w konkursie nr 2/2022.

20.05.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”


Nr konkursu LGD: 3/2022
Termin składania wniosków: 03/06/2022 – 20/06/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku).
Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt 2b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20,00 pkt
.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 125 000,00 €

(500 000,00 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł  = 1 €)

Maksymalna kwota wsparcia: 500.000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50.000,00 zł

Intensywność pomocy do 70%
kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
: , ;
2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
: ;
3. wzór biznesplanu
: , , tabele finansowe do BP ;
4. instrukcja dodatkowa do biznesplanu
: ;
5. wzór formularza wniosku o płatność
: ;
6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
: ;
7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
: ;
8. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR – zał. 1
: ;
9. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
: ;
10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
: ;
11. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
: ;
12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
: ;
13. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
: ;
14. Wskaźniki planowane do osiągnięcia
: .

Dokumenty dodatkowe:
1. Wzór oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa:
, instrukcja wypełniania oświadczenia ;
2. Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:
.


19.04.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Dnia 1
3 kwietnia 2022 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone urozpatrzeniu protestu dotyczącego wniosku o przyznanie pomocy realizowanego przez podmiot inny niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonego w konkursie nr 1/2022 oraz zmianom w uchwałach dotyczących grantów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - konkurs 2/2021.

Protokół z posiedzenia:

Uchwała nr EFRR/III/
3/2022:

05.04.2022 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 1
3 kwietnia 2022 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone rozpatrzeniu protestu dotyczącego wniosku o przyznanie pomocy realizowanego przez podmiot inny niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonego w konkursie nr 1/2022 oraz zmianom w uchwałach dotyczących grantów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - konkurs 2/2021.

31.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Nr konkursu LGD: 2/2022

Termin składania wniosków: 15/04/2022 – 29/04/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku).

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt 2c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 184 004,40 €  

(736 017,60 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł  = 1 €)

Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł
Minimalna kwota wsparcia: 50.000,00 zł
Intensywność pomocy do 70% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
: , ;
2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
: ;
3. wzór biznesplanu
: , , tabele pomocnicze do biznes planu;
4. instrukcja dodatkowa do biznesplanu
: ;
5. wzór formularza wniosku o płatność
: , , , ;
6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
: ;
7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
: ;
8. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR – zał. 1
: ;
9. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
: ;
10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
: ;
11. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR  wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
: ;
12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
: ;
13. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
: .
14. Wskaźniki planowane do osiągnięcia
: .
Załączniki dodatkowe:
Oświadczenie o wielkości przedsiebiorstwa wraz z instrukcją wypełniania:
, ;
Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis:
;

Wskazowki do formularzy Wnioskow_XLSX: .

24.03.2022 r.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
W wyniku przeprowadzonej
18 marca 2022 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2022 na działanie w zakresie: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:
, zmieniona uchwała z 13.07.2022 r.
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):
, zmieniona uchwała z dnia 20.06.2022 r.
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:  

02.03.2022 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
18 marca 2022 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ocenie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonych w konkursie nr 1/2022.

28.01.2022 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNAStowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
4 lutego 2022 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone zmianom w uchwałach dotyczących grantów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, konkurs 2/2020.

30.12.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”


Nr konkursu LGD: 1/2022

Termin składania wniosków: 14/01/2022 – 28/01/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku).

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 póz 1570 z późn. zm.)

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 21,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 165 124,47 €  

(660 497,88 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł  = 1 €)

Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997

Załączniki do ogłoszenia:
1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
:
2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
:
3. wzór biznesplanu
:_ ;
4. instrukcja dodatkowa do biznesplanu
:
5. wzór formularza wniosku o płatność
z zał.: , , ,
6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
:
7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
:
8. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR
:
9. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
:
10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
:
11. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR  wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
:
12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
:
13. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
:
14. Wskaźniki planowane do osiągnięcia
:


17-12-2021 r.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 1
7 grudnia 2021 r.
W wyniku przeprowadzonej
10 grudnia 2021 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 5/2021 na działanie w zakresie:
Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy: LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym,Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.
Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:
 

17-12-2021 r.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
17 grudnia 2021 r.


W wyniku przeprowadzonej
10 grudnia 2021 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2021 na działanie w zakresie:
Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy: LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,
Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):
 
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:  


2021-12-17

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia 1
7 grudnia 2021 r.
W wyniku przeprowadzonej
10 grudnia 2021 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2021 na działanie w zakresie:
Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy: LSR: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne
Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):  

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:  


POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
1 grudnia 2021 r.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
10 grudnia 2021 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantów w zakresie cel ogólny: Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne
złożonych w konkursie
3/2021 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
W wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynęły 2 wnioski. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 450 000,00 zł.

cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzicie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelsłciej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
złożonych w konkursie
4/2021 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. W wyznaczonym terminie złożonych zostało 5 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 200 000,00 zł.

cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego, cel szczegółowy LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby mlodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
złożonych w konkursie
5/2021 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
W wyznaczonym terminie do biura LGD wpłynęło
6 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 350 000,00 zł.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie,
3 listopad 2021 r.W wyniku przeprowadzonej
20 października 2021 r. procedury wyboru i oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2021 na Projekty grantowe w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista grantów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR:

2. Lista grantów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów):  

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru grantów:

4. Wzór odwołania:


ZMIANA UCHWAŁ Z LISTĄ GRANTÓW WYBRANYCH:

Lista grantów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów):  
Lista grantów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów) z dnia 13.04.2022:  
Lista grantów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów) z dnia 12.12.2022:  

18.10.2021 r.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,


Dnia 11 października 2021 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone usunięciu braków w dokumentacji oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej złożonych w konkursie 1/2021.


Protokół z posiedzenia:
Uchwała nr EFRROW/III/202
1:


12.10.2021 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
20 października 2021 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ocenie projektów grantowych w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty złożonych w konkursie nr 2/2021.

01.10.2021 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 11 października 2021 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone usunięciu braków w dokumentacji operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonych w konkursie nr 1/2021.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 01.10.2021 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer konkursu LGD:
5/2021
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie
TYP 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.Termin, od którego można składać wnioski –  1
8.10.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski –
02.11.2021 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

Wniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć 6000,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
350.000,00 zł.

Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.

Ogłoszenie:
.
załączniki do ogłoszenia związane z konkursem:

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu
: , ;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami
: , , , , , , , , ;
3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu
: ;
4. Kryteria wyboru projektów
: ;
5. Lokalne kryteria wyboru
: ;
6. Procedura wyboru i oceny grantów w ramach LSR (P1)
: ;
7. Procedura oceny/podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2)
: ;
8. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu lub innej deklaracji, przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P3)
: ;
9. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem (P4)
: ;
10. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o powierzenie grantu (P5)
: ;
11. Procedura wdrażania grantów w ramach LSR (P6)
: ;
12. Procedura kontroli
: ;
13. Katalog maksymalnych stawek
: ;
14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
: ;
15. Wzór harmonogramu płatności
: ;
16. Instrukcja wypełniania wniosku
: ;
17. Wzór kart oceny wniosków
: ;
18. Wzór karty weryfikacji wstępnej
: ;
19. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.
: ;
20. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08.07.2019 r.
: ;
21. Efektywność społeczna i zawodowa
": ;
22. Pomiar efektywności społecznej i zawodowej
: ;
23. Wzór pełnomocnictwa
: ;
24. Minimalny standard klubu młodzieżowego
: .

Załączniki dodatkowe:
Oświadczenie o adresie e-mail
:.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 01.10.2021 R.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer konkursu LGD:
4/2021
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie
Typ projektu SZOOP RPO WK-P: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej.Termin, od którego można składać wnioski –  1
8.10.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski –
02.11.2021 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

Wniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć 6000,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
200 000,00 .

Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.

Ogłoszenie: .
załączniki do ogłoszenia związane z konkursem:
1. Wzór wniosku o powierzenie grantu
: , ;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami
: , , , , , , , , ;
3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu
: ;
4. Kryteria wyboru projektów
: ;
5. Lokalne kryteria wyboru
: ;
6. Procedura wyboru i oceny grantów w ramach LSR (P1)
: ;
7. Procedura oceny/podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2)
: ;
8. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu lub innej deklaracji, przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P3)
: ;
9. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem (P4)
: ;
10. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o powierzenie grantu (P5)
: ;
11. Procedura wdrażania grantów w ramach LSR (P6)
: ;
12. Procedura kontroli
: ;
13. Katalog maksymalnych stawek
: ;
14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
: ;
15. Wzór harmonogramu płatności
: ;
16. Instrukcja wypełniania wniosku
: ;
17. Wzór kart oceny wniosków
: ;
18. Wzór karty weryfikacji wstępnej
: ;
19. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 2
1.12.2021 r.: ;
20. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08.07.2019 r.
: ;
21. Efektywność społeczna i zawodowa
: ;
22. Pomiar efektywności społecznej i zawodowej
: ;
23. Wzór pełnomocnictwa
: .


Załączniki dodatkowe:
Oświadczenie o adresie e-mail
: .

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW, 01.10.2021 R.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer konkursu LGD:
3/2021
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
Cel szczegółowy:
LSR: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/ TYP1 e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczneTermin, od którego można składać wnioski –  18.10.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski –
02.11.2021 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Adres: ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

Wniosek o  powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Wysokość maksymalna grantu wynosi 150.000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 80 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie może przekroczyć na uczestnika, który weźmie udział w działaniach społecznych i zawodowych 12.000,00 zł, na uczestnika który weźmie udział tylko w działaniach społecznych  3800,00 zł.
Uwaga! Wkład własny niefinansowy może zostać wniesiony do projektu wyłącznie w formie nieodpłatnej pracy ustalonej jako  iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu i liczby 168.
Forma wsparcia: zaliczka, refundacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 450 000,00 PLN.


Całość ogłoszenia do pobrania poniżej.
Ogłoszenie:
;
załączniki do ogłoszenia związane z konkursem:
1. Wzór wniosku o powierzenie grantu
: , ;
2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami
: , , , , , ,, , ;
3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu
: ;
4. Kryteria wyboru projektów
: ;
5. Lokalne kryteria wyboru
: ;
6. Procedura wyboru i oceny grantów w ramach LSR (P1)
:;
7. Procedura oceny/podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2)
: ;
8. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu lub innej deklaracji, przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P3)
: ;
9. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem (P4)
: ;
10. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o powierzenie grantu (P5)
: ;
11. Procedura wdrażania grantów w ramach LSR (P6)
: ;
12. Procedura kontroli
: ;
13. Katalog maksymalnych stawek
: ;
14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
: ;
15. Wzór harmonogramu płatności
: ;
16. Instrukcja wypełniania wniosku
: ;
17. Wzór kart oceny wniosków
: ;
18. Wzór karty weryfikacji wstępnej
: ;
19. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 2
1.12.2021 r.: ;
20. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08.07.2019 r.
: ;
21. Efektywność społeczna i zawodowa
: ;
22. Pomiar efektywności społecznej i zawodowej
: ;
23. Wzór pełnomocnictwa
: ;
24.  Standard Indywidualnego Planu Działania
: .

Załączniki dodatkowe:
Oświadczenie o adresie e-mail
:


Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
2 września 2021 r.


W wyniku przeprowadzonej
23 sierpnia 2021 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2021 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.
Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Rada Decyzyjna rozpatrzyła także pozytywnie wniosek o zmianę kwoty dofinansowania operacji nr 2019/7.1R3/1 w ramach konkursu 11/2019 i podjęła stosowną uchwałę.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z LSR:

2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:  


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 16.08.2021 R.Numer naboru LGD: 2/2021

Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw
projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016
2023
Stowarzyszenia NASZA KRAJNA


ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Przedsiębiorcza NASZA KRAJNA

 Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy
   Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Cel szczegółowy działania
: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski  (30-08-2021)
Termin, do którego można składać wnioski
(10-09-2021)

Termin rozstrzygnięcia naboru (IV kwartał 2021)
II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia NASZA KRAJNA:                      
ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie
W dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych
w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.naszakrajna.org i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.
Zaleca się złożenie 1 egzemplarza w wersji papierowej i jednej wersji elektronicznej formularza wniosku o powierzenie grantu. Ocenie podlega wersja papierowa.
Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu.
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez grantobiorcę.
Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura LGD na pierwszej stronie wniosku oraz na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu Grantobiorcy).
IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ  WNIOSEK O POWIERZENIE  GRANTU
Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez:
- mikro i małe przedsiębiorstwa, które mają zrejestrowaną siedzibę, oddział lub filię na obszarze LSR: obszar powiatu sępoleńskiego.

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT
Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
a) rozbudowę przedsiębiorstwa, poprzez zakup środków trwałych,
b) rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c) działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
d) zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych
e) zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.
Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi i zakupem używanych środków trwałych.
VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM  DOFINANSOWANIA
Forma wsparcia: refundacja  
Wysokość maksymalna grantu wynosi do 70 000 zł i stanowi nie więcej niż 70% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Całkowita wartość grantu współfinansowanego ze środków EFRR wynosi minimum 10 000 zł i maksymalnie 125 000,00 zł
Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - w wysokości nie mniejszej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Grant przedsiębiorcy udzielany jest zgodnie z zasadami pomocy de minimis opisanymi w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (zał. do ogłoszenia). Kurs EURO niezbędny do wyliczenia limitu pomocy de minimis na dzień ogłoszenia naboru wynosi 4,5651 zł.

VII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU
W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki adekwatne do zakresu realizowanego projektu:
Wskaźnik produktu:
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (obowiązkowy),
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację (obowiązkowy),
- liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji (RLKS)  (fakultatywny).
Wskaźnik rezultatu:
- liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie (obowiązkowy) lub
- liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie (obowiązkowy),
- wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI8) (RLKS) (fakultatywny).
Horyzontalne wskaźniki produktu:
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (fakultatywny),
- liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (fakultatywny),
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnościami (fakultatywny),
- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne (TIK) (fakultatywny).

VIII.ALOKACJA  ŚRODKÓW  W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi 715950 zł

IX. WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU
Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu LGD ma możliwość jednorazowego wezwania Grantobiorcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty wsparcia.
LGD ma obowiązek wezwania Grantobiorcy do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dokumentów:
- niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, w każdej sytuacji, w której po wstępnej weryfikacji wniosku LGD stwierdza, że projekt nie powinien zostać uznany za zgodny z LSR. Obowiązek taki nie dotyczy sytuacji oczywistej, gdy z wniosku jednoznacznie wynika, iż żadne wyjaśnienia ani dokumenty nie są w stanie potwierdzić zgodności projektu z LSR;
Wezwanie w ramach zgodności projektu z LSR możliwe jest wyłącznie w ramach tych kryteriów co do których LGD przewidziało możliwość uzupełnienia (Kryteria oceny i wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - kolumna: opis znaczenia kryteriów):
- niezbędnych do ustalenia kwoty wsparcia. W sytuacji, gdy LGD rozważa obniżenie kwoty wsparcia, konieczne jest wezwanie Grantobiorcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie okoliczności leżących u podstawy obniżenia kwoty dofinansowania (chyba, że sytuacja jest oczywista i w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że w danych okolicznościach kwota dofinansowania zostanie obniżona);
- niezbędnych do zweryfikowania deklaracji Grantobiorcy o spełnianiu danego kryterium wyboru projektu, które nie zostało poparte opisem w treści wniosku o powierzenie grantu ani stosownym dokumentem załączonym do wniosku;
- niezbędnych do prawidłowego przyznania ilości punktów, jakie należy przyznać w ramach danego kryterium (np. w związku z niespójnością danych zawartych we wniosku oraz dokumentach do niego załączonych). Nie oznacza to obowiązku wzywania Grantobiorcy do składania wyjaśnień lub dokumentów za każdym razem, gdy przyznaje się liczbę punktów mniejszą niż maksymalna.
Wezwanie, o którym mowa nie dotyczy spełnienia warunków formalnych. Niespełnienie co najmniej jednego warunku formalnego powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Grantobiorca zostaje wezwany do złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru pisma w sprawie złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień, w formie odrębnego pisma, wymagane uzupełnienia w zakresie wskazanym przez LGD. Gdy Grantobiorca nie złoży wyjaśnień lub uzupełnień, wniosek zostanie oceniony na podstawie złożonych dokumentów.   
Wymagana jest zwrotna informacja o odebraniu wezwania.
Wezwanie to może powodować konieczność poprawy wniosku przez Grantobiorcę. Grantobiorca zobligowany jest do dostarczenia poprawionego wniosku o powierzenie grantu wraz z oświadczeniem, iż poprawiono dokumentację tylko w zakresie zawartym w piśmie wzywającym do złożenia wyjaśnień.
Wezwanie podmiotu do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień nie wydłuża 60
cio dniowego terminu na dokonanie przez LGD oceny i wyboru
X. ETAPY WERYFIKACJI
Wnioski o powierzenie grantu, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione w następujących etapach:
- weryfikacja wstępna;
- proces decyzyjny - proces oceny i wyboru wniosku o powierzenie grantu (weryfikacja warunków formalnych, weryfikacja zgodności projektu z LSR w tym z RPO WK-P 2014-2020
warunki merytoryczne, weryfikacja spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, szacowanie wartości grantu).
W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków
o powierzenie grantu, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę grantu.
XI.  KWALIFIKOWALNOŚĆ  KOSZTÓW
Wszelkie zasady dotyczące kwalifikowalności, które Grantobiorca obowiązkowo musi stosować, zawierają wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1. Za wydatki kwalifikowalne uznaje się wydatki spełniające następujące warunki:
a) zostały poniesione po podpisaniu umowy o powierzenie grantu do 30.09.2022 r.
b) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej (jeśli mają zastosowanie),
c) są zgodne z RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP,
d) zostały uwzględnione we wniosku o powierzenie grantu,
e) zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o powierzenie grantu,
f) są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu,
g) zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
h) zostały należycie udokumentowane,
i) zostały wykazane we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2015 r.,
j) dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców,

2. Wydatki muszą zostać dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. Ponadto, wszystkie wydatki muszą być logicznie ze sobą powiązane i wynikać z zaplanowanych działań.
3. W  ramach realizacji  projektu (grant) w Osi priorytetowej 7 nie ma możliwości rozliczenia kosztów pośrednich.
4. Grantobiorca objęty obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, w celu jej wypełnienia, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, zobowiązany jest umieszczać zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza) dostępnej pod adresem: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz  www.konkurencyjnosc.gov.pl
5. Zasada konkurencyjności została omówiona w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
6. Publikowanie zapytań ofertowych, w których zastosowanie ma zasada konkurencyjności
w Bazie jest obowiązkowe dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020 i są realizowane od 4 stycznia 2016 roku.
7. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Bazy, na stronie Ministerstwa Rozwoju, pod adresem: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/baza-konkurencyjnosci-funduszy-europejskich-uruchomiona/ zostały opublikowane odpowiednie instrukcje (pn.: Jak dodać ogłoszenie? Jak znaleźć ogłoszenie?)
zawierające niezbędne zalecenia i wskazówki.
8. Wszyscy Grantobiorcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach naboru są zobowiązani, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy wdrożeniowej do poddania się kontroli
w zakresie i na zasadach określonych w art. 22 ust. 4 i ust. 9-10 ww. ustawy.
9. W zakresie udzielania zamówień publicznych Grantobiorcy zobowiązani są do stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
10. W ramach projektu nie istnieje możliwość zakupu nieruchomości.
11. Ze wsparcia wykluczone są projekty, które zawierają zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi i zakupy inne niż zakupy środków trwałych.
XII. KRYTERIA WYBORU
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o:
1. Kryteria oceny i wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany  kryteriów. Dokument ten określa szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze.
2. Warunki uzyskania pozytywnej oceny:
1) Uznanie projektu za zgodny z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016
2023 Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020;
2) Uzyskanie, co najmniej 20 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru.
(Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru: 55 pkt).
Procedury wyboru i oceny Grantobiorców zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 15 do ogłoszenia o naborze wniosków.
XIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK
Podmiotowi składającemu wniosek o powierzenie grantu przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników oceny i wyboru projektu  Prawo wniesienia odwołania przysługuje od:
a. negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b. nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, albo
c. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d. ustalonej przez LGD wysokości kwoty wsparcia - innej niż wnioskowana.
Wymogi formalne odwołania:
Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
2) oznaczenie Grantobiorcy;
3) numer wniosku o powierzenie grantu;
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Grantobiorca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
5) wskazanie, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR wraz z uzasadnieniem;
6) wskazanie, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem;
7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
8) podpis Grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy.

Złożenie odwołania w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie z zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania.
Grantobiorca może wycofać odwołanie. Wycofanie odwołania następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu odwołania.
Oświadczenie dla swej skuteczności powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać jednoznaczne stwierdzenie o cofnięciu odwołania.
Grantobiorca składa odwołanie na wzorze udostępnionym przez LGD.
XIV. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM
W RAMACH EFRR

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie internetowej LGD (www.naszakrajna.org) oraz w biurze LGD.  
XV.  TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

Termin rozpoczęcia realizacji projektu:
nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu
nie później niż 6 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu
Termin zakończenia realizacji projektu nie później niż 30 września 2022r.
XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.30.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 531 089 577 lub 884 001 997, w godzinach pracy Biura LGD
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu.

XVII. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe:
1.Kryteria oceny i wyboru Grantobiorców  wraz z procedurą  ustalania  lub zmiany kryteriów

2.Wniosek o powierzenie grantu

3.Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu

4. Biznesplan -_tabele  finansowe

5.Oświadczenie o prawie do dysponowaniu  nieruchomością

6.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

7.Oświadczenie o spełnieniu kryteriów mikro/małego przedsiębiorstwa

8. Oświadczenie Grantobiorcy dotyczące pomocy de minimis

9.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10. Instrukcja informacji o de minimis (EFRR)

11.Umowa o powierzenie grantu

12. Wniosek o płatność

13. Zasady udzielenia wsparcia na projekty objęte grantem

14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

15. Procedura wyboru  i oceny  Grantobiorców w ramach projektów grantowych:
• Część A I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020
 
• Część A II. Procedura wdrażania projektów  objętych grantem  w ramach RPO WK-P na lata  2014-2020

16. Oświadczenie o nie rozpoczynaniu realizacji projektu przed podpsianiem umowy


Dokum
enty na etapie rozliczenia projektu grantowego.
Wzór wniosku o płatność projektu grantowego:

Instrukcja do wniosku o płatność:


03.08.2021 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNAStowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 23 sierpnia 2021 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ocenie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” złożonych w konkursie nr 1/2021 oraz rozpatrzenie wniosku o zmianę kwoty dofinansowania operacji nr 2019/7.1R3/1 w ramach konkursu 11/2019.

04.06.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”


Nr konkursu LGD: 1/2021

Termin składania wniosków: 21/06/2021 – 05/07/2021 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (zalecane złożenie w 2 egzemplarzach) oraz zaleca się dołączenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20,00 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/


Limit środków w ramach naboru: 162 501,69 €  

(650 006,76 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł  = 1 €)

limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW
Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł (nie dotyczy jednostki sektora finansów publicznych

Maksymalny poziom dofinansowania:
jednostki sektora finansów publicznych – nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty – nie wyższy niż  80% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997


Załączniki do ogłoszenia:
1. planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki produktu
;
2. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
;
3. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
;
4. wzór formularza wniosku o płatność
;
5. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
;
6. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
, , , , , , , , , , ;
7. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR
;
8. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
;
9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
;
10. lokalne kryteria wyboru operacji
;

18.05.2021 r.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,

Dnia 14 maja 2021 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone zaktualizowaniu list operacji zgodnych z LSR i wybranych w ramach konkursów nr 8/2019 i 9/2019 oraz rozpatrzeniu wnosków o zmianę terminu realizacji projektów grantów w ramach konkursu 9/2019. Aktualne listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej ramach konkursów 8/2019 i 9/2019 umieszczono w zakładce KONKURSY pod informacją z posiedzenia Rady Decyzyjnej dotyczącej pierwotnego wyboru operacji w ramach konkursu 8/2019 i 9/2019.

05.05.2021 r.

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 1
4 maja 2021 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone zaktualizowaniu listy operacji zgodnych z LSR i wybranych w ramach konkursów nr 8/2019 i 9/2019 oraz rozpatrzenie wnosków o zmianę terminu realizacji projektów grantów w ramach konkursu 9/2019.


UWAGA!
Zmiana
daty końcowej realizacji grantów w ramach EFS.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przedłuża końcowy termin realizacji grantów wskazany w rozdziale V  "Ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w konkursach LGD numer: 8/2019, 9/2019 i 10/2019. W ramach tych konkursów projekty należy zrealizować do 30 września 2022 r.
Pozostałe warunki naborów nie ulegają zmianom.
Do informacji o naborach wniosków o powierzenie grantów
(w zakładce KONKURSY) dodano zaktualizowane ogłoszenia.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
25 września 2020 r.Dnia 18 września 2020 roku odbyło sie posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone zaktualizowaniu listy operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożonego do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020 i podjęciu stosownych uchwał.

Protokół z posiedzenia:

Uchwała nr EFRROW/VIII/3/2020:

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
14 września 2020 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
18 września 2020 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone zaktualizowaniu listy operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożonego do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
03 sierpnia 2020 r.
Dnia 27 lipca 2020 roku odbyło sie posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ponownemu rozpatrzeniu protestu dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 2020/P/5  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożonego do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020, usunięcia oczywistych omyłek i braków w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania dotyczącej naboru nr 1/2020 przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego oraz  rozpatrzeniu wniosków o zmianę poziomu dofinansowania projektów realizowanych w ramach osi 7 RPO WK-P.


Protokół z posiedzenia:
Uchwała EFRR/VII/
4/2020:


POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
17 lipca 2020 r.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 27 lipca 2020 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ponownemu rozpatrzeniu protestu dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 2020/P/5  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożonego do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020, usunięcia oczywistych omyłek i braków w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania dotyczącej naboru nr 1/2020 przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego oraz rozpatrzeniu wniosków o zmianę poziomu dofinansowania projektów realizowanych w ramach osi 7 RPO WK-P.


Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
29 maj 2020 r.W wyniku przeprowadzonej
27 maja 2020 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 11/2019 na działanie w zakresie: Typu projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Oś Priorytetowa 7 Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:
 
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:


POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
19 maja 2020 r.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
27 maja 2020 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków w zakresie tematycznym: Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP):
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
złożonych w konkursie 1
1/2019 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
W wyznaczonym terminie do biura LGD wpłyn
ął 1 wniosek. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 461 190,26 zł.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
15 maja 2020 r.
W wyniku przeprowadzonej
14 maja 2020 r. procedury wyboru i oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2020 na: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia
odwołania od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista grant
ów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR:  
2. Lista
grantów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów):  
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru
grantów:
4. Wzór odwołania:

ZMIANA W LIŚCIE GRANTÓW WYBRANYCH - 04.02.2022 r.
1. Z
miana uchwały z listą grantów wybranych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, konkurs 2/2020:
2. Protokół z Rady Decyzyjnej z dnia 04.02.2022 r.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego