LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

KONKURSY 1

KONKURSY

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
25 września 2020 r.Dnia 18 września 2020 roku odbyło sie posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone zaktualizowaniu listy operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożonego do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020 i podjęciu stosownych uchwał.

Protokół z posiedzenia:

Uchwała nr EFRROW/VIII/3/2020:

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
14 września 2020 r.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
18 września 2020 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone zaktualizowaniu listy operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożonego do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
03 sierpnia 2020 r.
Dnia 27 lipca 2020 roku odbyło sie posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ponownemu rozpatrzeniu protestu dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 2020/P/5  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożonego do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020, usunięcia oczywistych omyłek i braków w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania dotyczącej naboru nr 1/2020 przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego oraz  rozpatrzeniu wniosków o zmianę poziomu dofinansowania projektów realizowanych w ramach osi 7 RPO WK-P.


Protokół z posiedzenia:
Uchwała EFRR/VII/
4/2020:


POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
17 lipca 2020 r.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia 27 lipca 2020 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone ponownemu rozpatrzeniu protestu dot. wniosku o przyznanie pomocy nr 2020/P/5  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożonego do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020, usunięcia oczywistych omyłek i braków w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania dotyczącej naboru nr 1/2020 przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego oraz rozpatrzeniu wniosków o zmianę poziomu dofinansowania projektów realizowanych w ramach osi 7 RPO WK-P.


Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
29 maj 2020 r.W wyniku przeprowadzonej
27 maja 2020 r. procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 11/2019 na działanie w zakresie: Typu projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Oś Priorytetowa 7 Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Rada Decyzyjna podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja konkursowa wraz z wybranymi do dofinansowania wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR:
 
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków):

3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły:

4. Wzór protestu:


POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ Stowarzyszenie NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
19 maja 2020 r.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje, że dnia
27 maja 2020 roku w Sępólnie Krajeńskim w budynku Centrum Aktywności Społecznej, ulica Jeziorna 6 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków w zakresie tematycznym: Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP):
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
złożonych w konkursie 1
1/2019 do LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
W wyznaczonym terminie do biura LGD wpłyn
ął 1 wniosek. Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 461 190,26 zł.

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,
Sępólno Krajeńskie, dnia
15 maja 2020 r.
W wyniku przeprowadzonej
14 maja 2020 r. procedury wyboru i oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2020 na: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia
odwołania od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania przez projekt objęty grantem przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu objętego grantem, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów (okoliczność, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:
1. Lista grant
ów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR:  
2. Lista
grantów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów):  
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru
grantów:
4. Wzór odwołania:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego