LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

EFS

EFS

UWAGA! Wkrótce ogłosimy konkursy!

Zbliża się termin ogłoszenia konkursów w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresach tematycznych projektu:

Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego
Cel szczegółowy:
LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie /Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
oraz
Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru/Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.
Szczegółowe informacje oraz cała dokumentacja zawieszona zostanie na naszej stronie internetowe w zakładce konkursy. Poniżej zamieszczamy kilka dokumentów, z którymi trzeba się zapoznać, aby skutecznie i efektywnie realizować projekty w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Mminimalne standardy klubu młodzieżowego:

Wytyczne w zakresie wyłączenia społecznego:


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności:
Wytyczne w zakresie równości szans:

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji:

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
"Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA"

Projekt realizowany będzie w okresie 1.04.2018 r. - 30.06.2023 r. Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną 250 osób wykluczonych poprzez szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, tworzenie klubów młodzieżowych (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, tworzenie warunków do świadczenia usług wzajemnościowych i samopomocowych, przygotowanie liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. W ramach projektu udzielone zostaną minimum 4 granty na aktywizację społeczno-zawodową o łącznej wartości 600 tysięcy złotych (150 tysięcy każdy) oraz minimum 25 grantów na aktywizację społeczną, w tym na kluby młodzieżowe i inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym minimum 14 grantów na kwotę 700 tysięcy złotych oraz na usługi wzajemnościowe i samopomocowe, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej wraz z innymi rozwiązaniami w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej minimum 11 grantów na kwotę 550 tysięcy. Łączna wartość grantów o charakterze aktywizacji społecznej to 1 milion 250 tysięcy złotych (50 tysięcy każdy). Projekt zakłada także racjonalne usprawnienia dla osób biorących udział w projekcie. Wskaźniki zakładane w projekcie: liczba osób pracujących po opuszczeniu programu - 10; liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 18; wskaźnik efektywności społecznej - 86 osób; wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 10 osób. Całkowita wartość projektu- 2.190.542,20 zł, kwota dofinansowania projektu - 1.902.742,20 zł. Projekt zakłada także udział w nim 40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Całkowita wartość projektu to
2 238 520,26 zł, a Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 902 742,20 zł.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego