LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY ADMINISTRACYJNE STOWARZYSZENIA


Statut Stowarzyszenia NASZA KRAJNA:

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA sektor gospodarczy:

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA sektor społeczny, mieszkańcy obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju:
Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA sektor społeczny - osoba prawna:
Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu NASZA KRAJNA:

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) NA LATA 2016 - 2023Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023:

Umowa Ramowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:  
; aneks nr 1 ; aneks nr 2 ; aneks nr 3 ; aneks nr 4 ; aneks nr 5 ; aneks nr 6 ; aneks nr 7 ; aneks nr 8 ; aneks nr 9 ; aneks nr 10 ; aneks nr 11 ; aneks nr 12 ; aneks nr 13  ;
Regulamin Rady Decyzyjnej:

Harmonogram naboru wniosków:

Lokalne kryteria wyboru granty EFRR:
Lokalne kryteria wyboru operacji:
Harmonogram rzeczowo- finansowy:  
Sposób wykorzystania środków finansowych: , , ; ; ;

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (PROW):
PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTÓW W RAMACH LSR Oś 11 RPO (EFS): , , , , , , kryteria wyboru
PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI POWIERZONYCH GRANTÓW EFS:
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA WRAZ Z PROCEDURĄ PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW
w ramach Osi 7 RPO WK-P 2014-2020
(EFRR):

PROCEDURA WYBORU i OCENY GRANTY EFRRoś 7:
PROCEDURA WDRAŻANIA GRANTY EFRR oś 7:
Opisy stanowisk pracy:

Plan szkoleń:
Aktualny Plan Komunikacji zał nr 5 do LSR:
Harmonogram realizacji planu komunikacji: , na rok 2023

Plan Działania zał. nr 4 LSR:

Regulamin doradztwa:
Ankieta monitorująca realizację LSR:

Rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej dotyczy PROW:
Raport z ewaluacji zewnętrznej z 12.2022 r.:

KLAUZULE RODO


Klauzule 19.2:

Klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2:

Klauzule do listy obecności 19.2:

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Plan włączenia społeczności w budowę Lokalnej Strategii Rozwoju:

FISZKA PROJEKTOWA

Fiszka projektowa - sołectwa:

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego