LGDNASZAKRAJNA

Idź do spisu treści

Menu główne

2017/2018

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NASZA KRAJNA

Na podstawie § 21, ust. 5 oraz § 21, ust. 7 i 8 zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 5 LISTOPADA 2018 roku (poniedziałek), godz. 16 00 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, II piętro sala konferencyjna. Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LSR wraz z załącznikami,
- podjęcie uchwały dotyczącej zmian w LSR
6. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
-podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Stowarzyszenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie

PREZENTACJA ZE SZKOLENIA
„Zasady naboru projektów grantowych ze środków EFS, realizowanych w formule Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność", które odbyło się w Sępólnie Krajeńskim 9 października 2018 r.


Prezentacja ze szkolenia do pobrania:

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
W programie szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
O dofinansowanie operacji mogą wystąpić wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów).
Poziom dofinansowania – środki EFS – do 95 % (
zaliczka).
Maksymalna wartość grantu:
- w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej - 50 tys. zł
- w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową - 150 tys. zł,
- wkład własny Grantobiorcy 5 %Szkolenie odbędzie się dnia 09 października 2018 r.
w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6,
II piętro, sala konferencyjna. Początek  o godzinie 9.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa
w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.
Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro_naszakrajna.org


OSP MAŁA CERKWICA, 22 wrzesień 2018 R.


W sobotę 22 września na terenie świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy odbyło się poświęcenie nowego nabytku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Cerkwicy. Samochód strażacki Lublin 3 z 2000 roku trafił do jednostki w Małej Cerkwicy dzięki kontaktom zawartym podczas usuwania skutków zeszłorocznej nawałnicy, kiedy do naszego powiatu przyjechało wielu ochotników i wolontariuszy. Ochotnicy z Niepołomic w gminie Wieliczka postanowili za symboliczną kwotę sprzedać jedno ze swoich aut. Lublin 3 zastąpił druhom weterana marki Żuk z 1969 roku.
Wysłużony Żuk został przekazany do Pomorskiego Okręgowego Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim.
Podczas imprezy  LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA częstowało uczestników smaczną zupą myśliwską oraz domową drożdżówką.
Pracownicy biura udzielili informacji o realizacji LSR 30 osobom.
Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

SEMINARIUM W JAJKOWIE,13-14 wrzesień 2018 R.


Okres programowania środków unijnych w perspektywie 2014-2020 zmierza do półmetka. Zatem jest to idealny moment, by podzielić się pierwszymi wrażeniami i doświadczeniami z funkcjonowania mechanizmu RLKS, tj. z wdrażania przez lokalne grupy działania wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Innowacyjne podejście w rozdysponowywaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiło nie lada wyzwanie zarówno dla instytucji zarządzających jak i dla kujawsko-pomorskich LGD. Czy udało się mu sprostać?

Na tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy dwudniowego Seminarium „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie kujawsko-pomorskim – pierwsze doświadczenia”, które zorganizowane zostało w dn. 13.09.2018 r. – 14.09.2018 r. przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w partnerstwie z Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD.

Podczas seminarium prelegenci wskazywali zarówno sukcesy, jak i trudności we wdrażaniu wielofunduszowego RLKS, prezentowali osiągnięte efekty oraz założenia na przyszłość. Mówiono o RLKS z punktu widzenia lokalnych grup działania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnikom przedstawione zostało również pierwsze podsumowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące funkcjonowania mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w Polsce oraz pomysły na LEADER’a po 2020 roku.

Wiele miejsca poświęcone zostało dobrym praktykom. W tej części prezentowali się Beneficjenci i Grantobiorcy realizujący operacje ze środków będących w dyspozycji kujawsko-pomorskich LGD. Na udzielane wsparcie można było spojrzeć z perspektywy ubiegających się o dofinansowanie: przyjrzeć się, skąd wziął się pomysł na projekt, co skłoniło wnioskodawców do sięgnięcia po środki unijne, jakie napotykali trudności, jak układała się współpraca z LGD, a także  jakie były rezultaty zrealizowanych działań.
W tej części o projekcie "Rozwój firmy polegający na kupnie urządzeń labolatoryjnych pierwszej dokładności" opowiedział też Paweł Toczko, przedstawiciel firmy ELMAR Elżbieta Toczko-Piwowarczyk z Wielowicza.

Z uwagi na fakt, iż przykłady pociągają najbardziej, uczestnicy seminarium mogli skorzystać z usług mobilnego planetarium, wziąć udział w spływie kajakowym oraz zapoznać się z pomysłami na dochodowy biznes na wsi.

Dwudniowe Seminarium w Jajkowie (gm. Brzozie) było okazją do dyskusji o sprawach istotnych, bez których powodzenie mechanizmu RLKS nie byłoby możliwe. Dzięki seminarium wzmocniona została pozycja lokalnych grup działania w województwie kujawsko-pomorskim. Ponadto podniósł się poziom wiedzy osób zaangażowanych we wdrażanie LSR związanej z pracą na rzecz lokalnej społeczności.

Seminarium współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE SĘPÓLNO KRAJ., NIEDZIELA 09 WRZESIEŃ 2018

Tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne odbyły się w niedzielę 09 września na Stadionie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
Coroczne ludowe święto plonów zainaugurował tradycyjnie  przemarsz korowodu dożynkowego sprzed Centrum Kultury i Sztuki w kierunku stadionu miejskiego, gdzie odbyła się uroczysta msza święta dziękczynna.
Starostowie dożynek wręczyli bochen chleba Staroście Sępoleńskiemu oraz Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego, który tradycyjnie został rozdzielony pomiędzy wszystkich gości. Obchodom towarzyszyła wystawa wieńców dożynkowych, wystawa zwierząt i sprzętu rolniczego.
Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne i zabawę.
Oprócz świeżo wypieczonego chleba i grochówki nie brakowało innych lokalnych przysmaków kulinarnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.  
Podczas dożynek można było uzyskać informacje na temat realizacji Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-23.  W trakcie uroczystości
poinformowaliśmy 100 osób i rozdaliśmy około 30 ulotek informacyjnych. Wielu smakoszy przyciągnęły nasze specjały - zupa myśliwska  oraz domowe ciasto drożdżowe.
Świętowanie zakończyło się zabawą taneczną przy muzyce zespołu MEJK, popularnej muzycznej grupy rozrywkowej wykonującej muzykę dance.
Nie brakowało także atrakcji dla najmłodszych uczestników święta plonów.

Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

DOŻYNKI GMINNE WIELOWICZ, SOBOTA 08 WRZESIEŃ 2018


W sobotę 08 września  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA uczestniczyła  w Tegorocznych Dożynkach Gminy SOŚNO, które odbyły się na terenie Parku Rekreacyjnego „JAKUBEK” w Wielowiczu.
Piękne sobotnie popołudnie rozpoczęło  się tradycyjnie  przemarszem korowodu dożynkowego z pięknymi wieńcami żniwnymi oraz licznie przybyłymi rolnikami do Kościoła Parafialnego, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna.
Starostowie dożynek wręczyli bochen chleba Gospodarzowi Gminy Sośno, który został tradycyjnie rozdzielony pomiędzy wszystkich gości.
Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne i zabawę.
Oprócz świeżo wypieczonego chleba i grochówki nie brakowało innych lokalnych przysmaków kulinarnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.  
Podczas dożynek udzielaliśmy zainteresowanym informacji na temat realizacji Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-23,
poinformowaliśmy 100 osób i rozdaliśmy około 40 ulotek informacyjnych. Oprócz informacji przygotowaliśmy do degustacji dla naszych gości pachnącą zupą myśliwską oraz domowe ciasto drożdżowe, które przyciągnęły wielu smakoszy.
Na Dożynkach w Wielowiczu królowały tradycyjne obrzędy, ale nie brakowało także atrakcji dla najmłodszych uczestników święta plonów.

Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE ZABARTOWO, NIEDZIELA 2 WRZESIEŃ 2018 R.

W niedzielę 03 września  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA uczestniczyła  w Dożynkach Gminno-Parafialnych, które odbyły się  nad Jeziorem Proboszczowskim w Zabartowie.
Piękne niedzielne popołudnie rozpoczęło  się tradycyjnie  przemarszem barwnego korowodu dożynkowego na czele z orkiestrą, przedstawicielami władz samorządowych, pocztów sztandarowych, delegacjami z pięknymi wieńcami żniwnymi oraz licznie przybyłymi rolnikami, dla których jest to okazja do dziękczynienia za zbiory i świętowania.
Starostowie dożynek Marta Balcer i Marcin Janik wręczyli bochen chleba Burmistrzowi  Więcborka, który potem wspólnie
z nim rozdzielili pomiędzy wszystkich gości.
Po mszy wyróżniono i nagrodzono wzorowych rolników z terenu gminy Więcbork oraz podziękowano sołectwom za przygotowanie wieńców dożynkowych. Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne i zabawę.
Oprócz świeżo wypieczonego chleba nie brakowało innych lokalnych przysmaków kulinarnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.  
Podczas dożynek udzielaliśmy zainteresowanym informacji na temat realizacji Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-23,
poinformowaliśmy 120 osób i rozdaliśmy  50 ulotek informacyjnych. Oprócz informacji przygotowaliśmy do degustacji dla naszych gości pachnącą zupę myśliwską oraz domowe ciasto drożdżowe, które przyciągnęły wielu smakoszy.
Dożynki w Zabartowie, oprócz tradycyjnych obrzędów, obfitowały w atrakcje dla wszystkich uczestników uroczystości, także tych najmłodszych.


Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

SZKOLENIE


W piątek 31 sierpnia Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie dla jednostek ubiegających się o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy:
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR:
Rozwój lokalnej infrastruktury

Typ projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.


Oś Priorytetowa 7
Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wniosek o dofinansowanie operacji może zostać złożony przez:
- jednostki samorządu terytorialnego,
-samorządowe jednostki organizacyjne,
-organizacje pozarządowe,
-kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Szkolenie odbędzie się dnia 31 sierpnia 2018 r. w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro, sala konferencyjna. Zaczynamy o godzinie 9.00.


Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

UWAGA! SZKOLENIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UZYSKANIEM PREMII NA TEN CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Dla kogo jest premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
O pomoc w wysokości 60 tysięcy złotych przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot:
• będący osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork);
• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
• który w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
• któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Szkolenie odbędzie się 2
1 sierpnia 2018 r. w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro, sala konferencyjna. Zaczynamy o godzinie 9.00.
Program szkolenia:
9:00 –9.05 – rozpoczęcie warsztatów, zebranie się uczestników, zapoznanie się z planem szkolenia.
9.05 – 10.15 – zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach w ramach PROW 2014 – 2020 działanie 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
10.15 – 12.30 – wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
12.30 – 13.15 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org  

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

UWAGA!

W zakładce konkursy znajdą Państwo ogłoszenia o naborze wniosków.
Konkurs nr 1/2018 w typie projektu SZOOP: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym w ramach Osi Priorytetowej 7, Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
K
onkurs nr 2/2018 w zakresie tematycznym operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
W związku z tym informujemy, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa na zasadach opisanych w regulaminie doradztwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje – osoby, które będą umówione mają pierwszeństwo w skorzystaniu z doradztwa przed osobami nieumówionymi. W ostatnim i przedostatnim dniu naboru tj. 5 i 6 września konsultowanie wniosków nie będzie możliwe.

Laur Krajeński 28 lipca 2018 r.

Podczas Sołtysówki na Krajnie, która odbyła się w sobotę 28 lipca 2018 r. na plaży w Trzeboniu zostały rozdane wyróżnienia i nagrody w konkursie Laur Krajeński, którego inicjatorem był Senator Mieczysław Augustyn, a współorganizatorami Lokalne Grupy Działania z obszaru historycznej Krajny.  Laur Krajeński w kategorii kategorii „Wydarzenie i Inicjatywa” otrzymało Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim za cykl imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ponadto wśród wyróżnionych z naszego terenu w tej kategorii jest stowarzyszenie Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne oraz Stowarzyszenie Chór "Lutnia". W kategorii „Organizacja” wyróżnienie otrzymało stowarzyszenie „Nieformalna Grupa Mamuśki Mierucin”, a w kategorii „Osobowość Krajny” Piotr Dobrzański.

KLAUZULE RODO DLA BENEFICJENTÓW PROW 19.2


W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA udostępniliśmy przygotowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumenty ws. zasad przetwarzania danych osobowych dla działania 19.2 PROW. Nowe dokumenty opracowane zostały w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).

PO SZKOLENIU DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UZYSKANIEM PREMII NA TEN CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.


We wtorek 26 czerwca Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przeprowadziło  szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Zainteresowanych otrzymaniem pomocy w wysokości 60 tysięcy złotych przyznawanej na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej było wielu przyszłych przedsiębiorców. W szkoleniu uczestniczyło ponad 20 osób.
Przyszli przedsiębiorcy poznali zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach PROW, szczegółowo został omówiony wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, w tym Biznesplan.
Wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w podobnym szkoleniu informujemy, że kolejne spotkanie planujemy przeprowadzić jeszcze przed naborem wniosków o przyznanie pomocy.
O terminie będziemy informować na stronie internetowej oraz w prasie.


FESTYN INTEGRACYJNY „SPOTKAJMY SIĘ JESZCZE RAZ”


W niedzielę 24 czerwca na terenie Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Więcborku odbył się festyn integracyjny „SPOTKAJMY SIĘ JESZCZE RAZ”.
Było to spotkanie Dorosłych wychowanków, którzy już opuścili mury placówki z różnych powodów. Był to czas wspomnień, radości, mądrych rad przekazanych swoim młodszym kolegom. Placówkę  odwiedziło sporo byłych wychowanków, studentów oraz absolwentów studiów wyższych, którzy założyli  już swoje rodziny. Wśród zaproszonych gości znalazły się również Rodziny Zastępcze ze swoimi pociechami. Nie zabrakło fajnej muzyki a  grupa animacyjna z Chojnic zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Państwowa Straż Pożarna z Sępólna Kraj. przeprowadziła pokazy  w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  Pod opieką przedstawicieli Bractwa Kurkowego można było postrzelać z wiatrówki. Podczas pikniku  LGD Stowarzyszenie Nasza Krajna częstowało wszystkich gości smaczną zupą myśliwską oraz domową drożdżówką.
Przedstawicielki  biura poselskiego Posła na Sejm RP p. Bartosza Kownackiego rozstrzygnęły konkurs związany z rocznicą uzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Panie wręczyły dzieciom dyplomy a także nagrodę w postaci drukarki laserowej. Już za rok w pierwszą niedzielę wakacji  kolejne spotkanie.
Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

UWAGA! SZKOLENIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UZYSKANIEM PREMII NA TEN CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.


Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Dla kogo jest premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
O pomoc w wysokości 60 tysięcy złotych przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot:
• będący osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork);
• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
• który w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
• któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2018 r. w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro, sala konferencyjna. Zaczynamy o godzinie 9.00.
Program szkolenia:
9:00 –9.05 – rozpoczęcie warsztatów, zebranie się uczestników, zapoznanie się z planem szkolenia.
9.05 – 10.15 – zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach w ramach PROW 2014 – 2020 działanie 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
10.15 – 12.30 – wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
12.30 – 13.15 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org  

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

Piknik Biblioteczny w Kamieniu Krajeńskim, 9 czerwiec 2018 r.


W słoneczną sobotę 9 czerwca  na Stadionie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała Piknik Biblioteczny dla mieszkańców  z okazji 70-lecia powstania Biblioteki. Podczas Pikniku można było obejrzeć przedstawienie oraz wziąć udział w warsztatach teatralnych. Najmłodszych do zabawy zaprosił Pan Kleks oraz iluzjonista, który podczas występu wprowadził zebranych w świat magii. Nad wszystkim czuwała Pani Aleksandra Kostka, która profesjonalnie poprowadziła Piknik, a także wystąpiła w minirecitalu. Dzieci chętnie odwiedzały dmuchane zjeżdżalnie oraz stoiska z watą cukrową oraz popcornem. Chętni mogli posilić się kiełbaską z grilla  lub ciastem. Podczas Pikniku udzielaliśmy wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących działań realizowanych w ramach wdrażanej przez nas Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Rozdaliśmy około 20 ulotek informacyjnych i mnóstwo gadżetów najmłodszym mieszkańcom uczestnikom Pikniku.

Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

Warsztaty "Produkty lokalne Krajny szansą na biznes", 1-2 czerwiec 2018 r.


Dwudniowe warsztaty "Produkty lokalne Krajny szansą na biznes" dla planujących uruchomienie działalności gastronomicznej/cateringowej zorganizowane w ramach projektu współpracy „Cztery pory roku na Krajnie” odbyły się 1 i 2 czerwca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.
Projekt obejmuje 4 dwudniowe zjazdy dla 12 osób, jedno spotkanie na  obszarze każdego  partnera.
W ramach II zjazdu Stowarzyszenie NASZA KRAJNA  przeprowadziło warsztaty kulinarne „Kuchnia krajeńska wczoraj” – potrawy na wiejskie biesiady.
Uczestnikami warsztatów są przedstawiciele partnerów projektu: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią
, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
Wykład wprowadzający przeprowadził Paweł Toczko, który przybliżył zasady organizacji imprez biesiadnych oraz zasady pozyskiwania oraz przerabiania dziczyzny. Po wysłuchaniu powyższych zasad uczestnicy przystąpili do przygotowywania tradycyjnych potraw - w tym z dziczyzny pod okiem profesjonalnego kucharza Piotra Skibickiego.
Po przygotowaniu  oraz zamarynowaniu mięsa oraz ryb i ziemniaków uczestnicy przystąpili do grillowania potraw.  
Przygotowano  tradycyjne potrawy regionu Krajny z dziczyzną w roli głównej. Były to forszmak myśliwski, żeberka w miodzie, karkówka oraz polędwica grillowana, szaszłyki, pstrąg faszerowany oraz ziemniaczki i warzywa z grilla. Przyrządzono również dodatki w postaci sałatek oraz sosów.
Warsztaty zakończono wspólną degustacją potraw – biesiadą przy grillu.
Celem zadania jest przygotowanie uczestników do świadczenia usług gastronomicznych/cateringowych z wykorzystaniem lokalnych zasobów obszaru historycznej Krajny.
Zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

GMINNY DZIEŃ MATKI – LUTOWO 24 MAJ 201724 maja władze samorządowe zaprosiły do Lutowa mieszkanki gminy Sępólno Krajeńskie - przedstawicielki lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich na uroczystość obchodów Dnia Matki.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przy wsparciu sponsorów przygotowały poczęstunek dla wszystkich gości. Spotkanie w Gminnym Domu Kultury upłynęło w miłej atmosferze. Przedstawiciele władz samorządowych śpiewając „STO LAT” wszystkim mamom wręczyli kwiaty.
Tradycyjnie już Stowarzyszenie NASZA KRAJNA osłodziło to spotkanie pysznym okolicznościowym tortem.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego